Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2016

Články

Jiří Just – Martina Šárovcová

Bohemian Book Painting in the Early Modern Period in a New Context: An Illuminated Printed Book from the Property of the Bohemian Brethren Priest Vavřinec Orlík 

Česká knižní malba raného novověku v novém kontextu. Iluminovaný tisk z majetku bratrského kněze Vavřince Orlíka 

s. 462–479

| detail | PDF |

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk

Between Documentation, Imagination and Propaganda: Religious Violence in Prints Showing the Plundering of Monasteries in Prague 1611 

Mezi dokumentem, imaginací a propagandou. Náboženské násilí v grafikách zobrazujících plenění klášterů v Praze roku 1611

s. 480–496

| detail |

Pavla Machalíková

‘Whence come these terrible images…’  How 19th Century Bohemia Began to Show  an Interest in Folk Art and Popular Imagery 

„Odkud pocházejí ty hrozné obrázky…“ K počátkům zájmu o lidovou kulturu a lidové výtvarné umění v 19. století v Čechách

s. 497–515

| detail |

Zprávy

Ivo Hlobil

Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der Stadt Wien

Karel IV. bez císařské koruny v Historickém muzeu města 

s. 516–522

| detail | PDF |

Pavel Brodský – Martina Šumová – Kateřina Lemberková

Kancionál táborský a malíři Ludvík a Kateřina Oberdorferovi 

The Tábor Hymnal and Artists Ludvík and Kateřina Oberdorfer

s. 523–529

| detail |

Hana Tomagová

Die Wiederentdeckung des mittelalterlichen Wasserspeiers aus Goldenkron (Zlatá Koruna) auf Skizzen für die Edition Wiener Bauhütte

Znovuobjevení středověkého chrliče ze Zlaté Koruny na skicách pro edici Wiener Bauhütte

s. 530–539

| detail | PDF |

Rozhovor

Jindřich Vybíral

Year Two Without Centropa: An Interview with Dora Wiebenson

s. 540–543

Recenze

Jan Zachariáš

Werner Hofmann, Die Schönheit ist eine Linie. 13 Variationen über ein Thema

s. 544–546

Klára Benešovská

Jiří Fajt – Markus Hörsch – Vladislav Razím (edd.), Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrcherrepräsentation

s. 546–549

Milada Studničková

Ulrike Jenni – Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1390–1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV.und deren Umkreis

s. 549–551

Peter Vergo

Monika Faber – Agnes Husslein-Arco (eds), Inspiration Photographie. Von Makart bis Klimt / Agnes Husslein-Arco – Alexander Klee (eds), Sünde und Secession / Sin and Secession. Franz von Stuck in Wien / in Vienna

s. 552–554

Ondřej Hojda

Therese O’Malley – Joachim Wolschke-Bulmahn (eds), Modernism and Landscape Architecture, 1890–1940

s. 555–557

Eva Novotná

Hubert Guzik, Čtyři cesty ke koldomu. Kolektivní bydlení – utopie české architektury 1900–1989

s. 557–560

Anotace

s.561–564

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 566–567

Česká resumé / English Summaries

s. 568–573

Obsah LXIV. ročníku Umění/Art / Contents of the 64th Volume of Umění/Art

s. 574–575