Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Just – Martina Šárovcová

Bohemian Book Painting in the Early Modern Period in a New Context: An Illuminated Printed Book from the Property of the Bohemian Brethren Priest Vavřinec Orlík 

Recentní nález iluminovaného bratrského tisku přináší závažné poznatky k bratrské knižní kultuře. Svým významem se takový nález dotýká i širší problematiky výtvarného umění jednoty bratrské a české knižní malby raného novověku. Nově zjištěný exemplář Ivančického kancionálu z roku 1576 pochází ze soukromého majetku bratrského kněze Vavřince Orlíka (1520–1589). Celý tisk je vybaven kolorováním a zlacením. Vavřinec Orlík nechal ještě k tisku v roce 1580 vevázat iluminované pergamenové bifolio s vlastním portrétem. Evidované, ručně zdobené exempláře bratrského kancionálu z roku 1576 poukazují na dosud nepředpokládanou, sériově realizovanou ruční výzdobu tisků kolorováním a zlacením dřevořezů. Předpoklad sériového ručního kolorování a zlacení by podporoval domněnku o lokalizaci této činnosti do bratrské oficíny, jak tomu nasvědčují poměry fungování bratrské oficíny a distribuce jejích knih. Malovaný portrét Orlíka reprezentuje ojedinělý doklad osobní reprezentace bratrského kněze v kontextu bratrské knižní kultury. Samostatné podobizny členů jednoty bratrské jsou totiž známy jen z mladších pamětních medailí. Nově zjištěný portrétní doklad naznačuje, že v prostředí jednoty bratrské nebyla existence individuálního portrétu bratrských kněží ojedinělým fenoménem. S ohledem na atribuci portrétu Matouši Ornysovi z Lindperka lze analyzovat kontakty jednoty bratrské s pražskými malíři. Závažným zjištěním je i identifikace autorství kresebných předloh pro dřevořezy Ivančického kancionálu z roku 1576 a několika pozdějších bratrských tisků (Matyáš Hutský z Křivoklátu). Personalizovaná podoba tisku naznačuje, jaký vzhled a jak nákladnou úpravu mohly mít nezvěstné knižní soubory významnějších představitelů jednoty bratrské.


< zpět