Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk

Between Documentation, Imagination and Propaganda: Religious Violence in Prints Showing the Plundering of Monasteries in Prague 1611 

Článek věnuje pozornost sérii grafik, které zachycují napadení katolických klášterů na Starém a Novém Městě pražském a násilí páchané na mniších v reakci na vpád Pasovských do Prahy roku 1611. S pomocí optiky nových kulturněhistorických přístupů, nahlížejících výtvarná díla tohoto typu jako média komunikace v raném novověku, sleduje problém autority obrazu jako historického pramene a vztah obrazu k historické skutečnosti. Autoři vytvářejí chronologickou řadu těchto propagandistických tisků a snaží se identifikovat jejich původní účel, záměry možných objednavatelů a kontext jejich recepce v konfesionalizované společnosti. Text odhaluje tyto tisky jako nástroj vizuální manipulace, která má diváka přesvědčit o určitém výkladu události a být účinným prostředkem argumentace v konfesním konfliktu. Základem práce je detailní rozbor jednotlivých tisků a příbuzných obrazových pramenů, jejich vizuálního pole a vizuálních akcentů, které vypovídají o intencích a zázemí jejich objednavatelů pocházejících jednoznačně z katolického prostředí. Z „bezprostředního“, „dokumentárního“ pramene zobrazujícího „věrně“ skutečnost, jak byly tyto tisky dosud nahlíženy, lze dekonstruovat různé motivace katolické strany, například snahu o glorifikaci a kanonizaci zavražděných mnichů nebo difamaci pachatelů jako heretiků pomocí akcentů na prvky karnevalu a vizuální topoi blasfemie, ale i proměnu optiky zobrazení události pod vlivem nové katolické vizuality. Autoři zasazují tyto grafiky do kontextu propagandistických letáků s konfesní tematikou a zamýšlí se nad aspekty fungování obrazu-letáku jako dokumentu a nad autoritou obrazu opírající se o iluzi pravdivosti a autentického svědectví.


< zpět