Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jaký je v časopise Umění postup při přijímání článků, zpráv nebo příspěvků do rubriky archiv?

Redakce po konzultaci se členy redakční rady zadává texty k odbornému recenzování, a to zpravidla dvěma recenzentům, v případě protikladných posudků pak dalšímu. Recenzenti zůstávají pro autory v anonymitě. Samozřejmě nesmějí být z téhož pracoviště jako autor. V případě příspěvků odevzdaných ve světových jazycích spolupracuje redakce také s recenzenty ze zahraničí.
O přijetí, nebo zamítnutí textu rozhoduje v poslední instanci redakční rada.

Jaký rozsah by měl mít ideální text pro Umění, kolik obrázků lze k jednomu příspěvku maximálně připojit?

Ideální článek má přibližně 20 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer, nebo 300 slov) a poznámky. Text může být kratší i delší, neměl by však přesáhnout 30–35 normostran. K příspěvku lze připojit maximálně 18 obrázků. Ke každému příspěvku (kromě recenzí) autor přikládá české resumé v rozsahu 1 normostrany (ne delší!), jehož překlad do angličtiny zajistí redakce.

Jak funguje rubrika recenzí?

Knihy k recenzování v časopise Umění a jejich recenzenty vybírá a oslovuje redakce po dohodě s redakční radou. Jména recenzentů se do doby otištění recenze nesdělují. Čtenáři mohou redakci zasílat tipy na aktuální publikace k recenzování, ať se již psaní recenze chtějí ujmout sami, či nikoli. Po výběru titulu a recenzenta redakce předá autorovi – má-li zájem – zdarma výtisk recenzované publikace. Seznam knih vybraných k recenzování je publikován na webu v sekci aktualit.
Recenzent má na dodání textu lhůtu 3–4 měsíce. Rozsah recenze by se měl pohybovat mezi 5 až 8 normostranami (1 NS = 1800 znaků). Text lze v odůvodnitelných případech doprovodit 1–2 obrázky. V jedné recenzi je možno současně recenzovat více titulů (2–3). Nedodá-li autor recenzi včas, je povinen redakci vrátit výtisk knihy v původním stavu, tzn. nepočmáraný, nepomačkaný a jiným způsobem neznehodnocený. Od dodání recenze k jejímu publikování většinou neuplyne delší doba než 6 měsíců.

Kdo překládá texty pro Umění, kdo překlady platí?

Otázku překladu je dobré předem konzultovat s redakcí: je pravidlem, že příspěvky pro Umění překládají rodilí mluvčí, kteří se specializují na odborné texty humanitních oborů. Řešitelé grantů většinou hradí překlad z grantových prostředků, ostatním autorům se překlad platí z rozpočtu časopisu Umění, pokud je dotyčný text doporučen k cizojazyčnému publikování redakční radou. 

Kdo zajišťuje obrázky, kdo je platí?

Autor navrhuje obrazovou přílohu v součinnosti s redakcí. Dodává přesné popisky se všemi požadovanými údaji a alespoň orientační obrázky. Pokud příspěvek vykazuje v grantovém projektu, reprodukce buď úplně, nebo částečně platí. V ostatních případech se reprodukce hradí po dohodě s redakcí z rozpočtu Umění. Má-li některé obrázky objednat přímo redakce Umění, musí od autorů dostat jasné podklady včetně adres institucí a inventárních čísel.

Jaké požadavky mají splňovat naskenované předlohy k reprodukcím, které autor dodává?

Předlohy pro obrázky by měly být v následující kvalitě:

barevné a černobílé (stupně šedi – tj. černobílé snímky) obrázky:
– celostránkový obrázek (přes dva sloupce či na spadávku): šířka min. 2400
pixelů, respektive šířka 210 mm při rozlišení 300 dpi
– obrázek na šířku sloupce: šířka min. 1000 pixelů, respektive 85 mm při
rozlišení 300 dpi

perokresby (čárová grafika)
– celostránkový obrázek (přes dva sloupce či na spadávku): šířka min. 9000
pixelů, respektive šířka 210 mm při rozlišení 1200 dpi
– obrázek na šířku sloupce: šířka min. 4000 pixelů, respektive 85 mm při
rozlišení 1200 dpi

Fotografie/skeny prosíme nijak neupravovat. Předlohy s výrazným rastrem (= nebezpečí moiré) naskenovat v co nejvyšším rozlišení nebo raději
poskytnout k naskenování redakci.

Honorují se texty v Umění?

Ne.