Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der Stadt Wien

Expozici středověkého umění v Historickém muzeu města Vídně dominuje šestice monumentálních kamenných soch z dómu sv. Štěpána. Zpodobňují rakouského vévodu Rudolfa IV. (1358–1365), jeho manželku Kateřinu Lucemburskou a rodičovské páry obou. Studie přihlíží k zdejší soše tohoto nejvýznamnějšího panovníka na českém královském trůně, dosavadní přehledy podobizen Karla IV. vídeňskou sochu nezmiňují. Rakouský dějepis umění jinak věnoval sochám ze Svatoštěpánského dómu značnou pozornost. K obecně přijímaným závěrům dospěla Antje Kosegartenová v roce 1966. Zatím se nikdo nepozastavil nad tím, že na soše Karla IV. během doby zmizely identifikační znaky císařské koruny – příčná kamára a křížek nad čelní lilií. Jejich bývalou existenci dokládají fotografie publikované před rokem 1962. Ve 14. století význam kamáry a křížku na koruně císařů a říšských králů aktualizovala rozepře mezi Karlem IV. a jeho zetěm Rudolfem IV. Ctižádostivý Rudolf měl říšské léno přijímat pouze v Rakousích, vsedě na koni, s čepcem arcivévody. Čepec Rudolfa IV. obohacený o tyto symboly se však nezachoval, jeho utváření podrobně dokládá Rudolfova malířská podobizna ve vídeňském Arcidiecézním muzeu. Na místě je otázka, proč byla ve vídeňském Historickém muzeu císařská koruna Karla IV. ochuzena o kamáru a křížek. Literatura ani příslušné prameny se o tom nezmiňují. Inkriminované detaily se estetickému cítění 20. století jistě jevily jako nevkusně naddimenzované. Snad převážil názor, že křížek k soše původně nepatřil, ke koruně se připojoval pomocí vyvrtaných otvorů na přední straně císařské mitry. Nicméně jako nejpravděpodobnější se jeví, že o degradaci císařské koruny Karla IV. rozhodl poškozený neúplný tvar kamáry, jejíž obnovení nepřicházelo v úvahu – v duchu zásad Aloise Riegla, vylučujících imitativní doplňky architektury a uměleckých děl, zejména těch nevýznamnějších, k nimž vídeňská socha Karla IV. z mnoha ohledů patří. Ani dnes bychom asi nepostupovali jinak…


< zpět