Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/2012

Články

Josef Vojvodík

Vide de corps - tombeau vide. Die Kraft des Abwesenden: Das Kenotaph für Max Dvořák und die Dialektik des Visuellen von Georges Didi-Huberman

Vide de corps - tombeau vide. Síla nepřítomného: kenotaf pro Maxe Dvořáka a dialektika vizuálního u Georgese Didi-Hubermana

s. 186-213

| detail |

Pavol Černý

Románská madona typu "sedes sapientiae" z české soukromé sbírky

The Discovery of a Sedes Sapientiae Romanesque Madonna in a Private Czech Collection

s. 214-229

| detail |

Tomáš Gaudek

Misál Racka z Bířkova. Provenience rukopisu ÖNB cod. 1850

The Missal of Racek of Bířkov: Provenance of the Manuscript in the Austrian National Library, Codex No. 1850

s. 230-243

| detail |

Blanka Kubíková

Il Principe dello Studiolo in Czech Collections: Two Portraits of Francesco de´Medici

Il principe dello Studiolo v českých sbírkách. Dva portréty Francesca de' Medici

s. 244-254

| detail | PDF |

Radka Tibitanzlová - Štěpán Vácha

Pražský malíř Matěj Zimprecht (1624-1680). Životopis umělce v limitech historické paměti

Prague Painter Matthias Zimprecht (1624-1680): Biography of an Artist within the Scope of Collective Memory

s. 255-280

| detail |

Jindřich Vybíral

Der tschechische Kubismus auf dem Markt symbolischer Güter. Ursprung und Grenzen eines Begriffs der Architekturgeschichte

Český kubismus na trhu symbolických statků. Původ a hranice pojmu dějin architektury

s. 281-292

| detail |

Zprávy

Michaela Šeferisová Loudová

Das Altargemälde aus Dub an der March und eine neugefundene Ölskizze des Malers Josef Stern

Oltářní obraz v Dubu nad Moravou a znovunalezená skica malíře Josefa Sterna

s. 293-303

| detail | PDF |

Martina Hrabová

Studium či návštěva? Architekt Karel Hannauer jako zprostředkovatel zahraničních vlivů na českou avantgardní architekturu

Student or Visitor? Architect Karel Hannauer: A Bridge between Foreign and Czech Avant-Garde Architecture

s. 303-311

| detail |

Recenze

Peter Vergo

The Eight: A Centenary Exhibition

s. 311-314

Anna Habánová

Gabriela Kašková (ed.), Schattenseiten. August Brömse und Kathrin Brömse

s. 314-316

Rostislav Švácha

Jane Alison (ed.), The Surreal House

s. 316-318

Michaela Janečková

Martin Strakoš, Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.-50. let

s. 319-321

Ondřej Hojda

Tomáš Valena - Tom Avermaete - Georg Vrachliotis (edd.), Structuralism Reloaded. Rule-Based Design in Architecture and Urbanism

s. 321-323

Anotace

s. 324-326 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury


s. 326-332 

Česká resumé / English Summaries

s. 333-340