Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Gaudek

Misál Racka z Bířkova. Provenience rukopisu ÖNB cod. 1850

Studie se zabývá kodexem Rakouské národní knihovny, cod. 1850, Missale Pragense. Uměleckohistorická analýza se soustřeďuje nejprve na podíl Mistra Antverpské bible a snaží se doložit, že kodex je nejmladším dochovaným dílem tohoto iluminátora. Pozornost se zde věnuje rovněž Mistru Krumlovského Specula. Pro jeho dílo je navržena následující chronologie: Martyrologium z Gerony (Museo Diocesano di Girona, Girona, M. D. núm. 273) - před rokem 1414; Krumlovské Speculum (Knihovna Národního muzea, Praha, sign. III B 10) - kolem roku 1414 nebo o málo později; následně cod. 1850. Boskovickou bibli (Vědecká knihovna Olomouc, sign. M III 3), další významný kodex s podílem tohoto Mistra, datuje autor analogicky, do let 1414-1419. V druhé části studie autor uvažuje o tom, že rukopis je úzce spojen se zřízením oltáře na paměť arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka, který založil arcibiskupův bratr Oldřich roku 1415. Tuto tezi podporují dvě okolnosti. Zaprvé je na konci kodexu možné nalézt rekviem za arcibiskupa Zbyňka. Zadruhé je erb, zobrazený na foliu 70r za klečícím donátorem, možno spojit s Rackem z Bířkova, jediným doloženým oltářníkem házmburské fundace, neboť analogický erb lze najít na sfragistických památkách Rackova příbuzenstva. Protože je donátor zobrazen bez kanovnické almuce, autor usuzuje, že misál byl dokončen nejpozději roku 1418, kdy se Racek zřejmě stal členem svatovítského kanovnického sboru. Cod. 1850 lze tedy nadále zvát Misálem oltářníka Racka z Bířkova (Missale Rackonis altaristae), či prostě jen Misálem Racka z Bířkova, a datovat jej do rozmezí let 1415-1418.


< zpět