Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Blanka Kubíková

Il Principe dello Studiolo in Czech Collections: Two Portraits of Francesco de´Medici

Soubor portrétů toskánského vévody Francesca de' Medici (1541-1587) obohacují dva málo známé obrazy v českých sbírkách. V této stati jsou nově identifikovány. Vznik obou portrétů lze na základě vévodova vzhledu i stylového provedení malby klást k roku 1570. Oba prokazují blízkou souvislost ve fyziognomii s některými z vévodových portrétů z doby kolem roku 1570 (zejména s podobiznou od Masa da San Friano z Palazzo Comunale v Pratu, portrétní kresbou publikovanou Peterem Cannonem Brooksem, portrétem vévody ve tříčtvrteční postavě ze sbírek Uffizií). První obraz, ze zámku Červená Lhota, představuje mezi známými vévodovými portréty zcela nový ikonografický typ, zachycuje Francesca de' Medici vstoje, s kordem a pravicí ukazující na místo mimo rámec obrazu. Portrét je hypoteticky připsán Alessandru Allorimu na základě stylových paralel. Druhý portrét, ze zámku Opočno, se typologicky vrací k Francescovým chlapeckým podobiznám s medailonkem z doby kolem roku 1560. Glyptika patřila mezi Francescovy zájmy, zobrazení vévody s podobným vzácným předmětem proto není překvapivé. V době vzniku obrazu probíhala výzdoba Studiola, kde se právě takové cennosti uchovávaly. Portrét nepředstavuje obvyklý typ neosobního reprezentativního portrétu, je prodchnut melancholickou atmosférou a jeho určení bylo spíše soukromé. Za autora portrétu je s otazníkem pokládán Mirabelo Cavalori, umělec podílející se na výzdobě Studiola, malíř uvolněného rukopisu a vytříbený kolorista. Představovaná díla vnášejí nové podněty do ikonografie Francescových podobizen. Zobrazují vévodu nikoli v podobě oficiálního panovnického portrétu, se kterým se v sedmdesátých letech 16. století setkáváme u evropských dvorů takřka výlučně a k nimž náleží i podobizny vévody Cosima I. anebo výše zmíněný soudobý Francescův portrét z Uffizií, nýbrž v intimnější rovině. Znázorňují kultivovaného muže se zádumčivým pohledem, muže, který svým založením tíhl k vědě a umění, avšak osud jej postavil do čela významného italského státu.


< zpět