Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2017

Články

Tomáš Murár

Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the ‘Baroque eclogue’ of Wystan Hugh Auden

Noční dravci v Době úzkosti. Interpretace obrazu Edwarda Hoppera „barokní eklogou“ Wystana Hugha Audena

s. 244–261

| detail |

Mateusz Grzęda

Façade of the House at the Stone Bell and a new Paradigm of Representation

Průčelí domu U Kamenného zvonu a nový typ reprezentace

s. 214–225

| detail |

Dobrosława Horzela

Opus punctile and Stained Glass around 1400

Opus punctile a vitráže kolem roku 1400

s. 226–243

| detail |

Zprávy

Peter Megyeši

„Et benedictus fructus ventris tui.“ K ikonografii Navštívení ve středověkých nástěnných malbách v Ochtinej a Koceľovciach 

‘Et benedictus fructus ventris tui’. The Iconography of the Visitation in the Medieval Wall Paintings in Ochtiná and Koceľovce

s. 262–268

| detail |

Jana Zapletalová

Saly terreny zámku v Kroměříži a návrhy soch pro Podzámeckou zahradu

The Sala Terrena Rooms in Kroměříž Castle and the Designs for the Sculptures in the Castle Garden

s. 269–262

| detail |

Recenze

Kateřina Horníčková

Milena Bartlová, Pravda zvítězila: Výtvarné umění a husitství 1380–1490

s. 293–295

Ondřej Jakubec

Andrea Steckerová — Štěpán Vácha (edd.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

s. 296–299

Nina Stainer

Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení / Die Bildhauerwerkstatt der Barockzeit in Mitteleuropa. Vom Entwurf zur Ausführung 

s. 300–302

Marie Rakušanová

Karen L. Carter — Susan Waller (edd.), Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870–1914. Strangers in Paradise

s. 302–308

| PDF |

Petr Ingerle

Hana Rousová, Abstrakce mezi centry modernity 1918–1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění

s. 308–310

Milan Pech

Zora Rusinová, Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku

s. 311–313

Anotace

s. 314–317

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 318–320

Česká resumé / English Summaries

s. 321–326

Archiv

Martina Koukalová

„Mám vám pověděti své dojmy z Moskvy a Leningradu“. Z cesty architekta Ladislava Machoně do SSSR

‘I’m to tell you about my impressions of Moscow and Leningrad’. Architect Ladislav Machoň’s trip to the USSR

s. 283–292

| detail |