Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2014

Články

Eva Skopalová

The Mantegna Tarocchi and the View of the World in Northern Italy in the 15th Century

Tzv. Mantegnův tarot  a vize světa v 15. století v severní Itálii

s. 502-515

| detail | PDF |

Tomáš Murár

‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar

„The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II”. Královská reprezentace a její vizualizace ve festivalové knize od Johna Ogilbyho a Václava Hollara

s. 516-528

| detail | PDF |

Pavla Machalíková

Sacred Image in Bohemia in the First Third of the Nineteenth Century

Kultovní obraz v Čechách v první třetině 19. století

s. 529-551

| detail | PDF |

Archiv

Tomáš Jirsa

Živá tkáň uměleckého díla. Východiska a ozvuky biologie umění Wladimira Weidlého

Living Tissue of a Work of Art. Sources and Echoes of Wladimir Weidlé`s Biology of Art

s. 552-555

| detail |

Wladimir Weidlé

Biologie umění

Biology of Art

s. 556-562

Recenze

Arthur Saliger

Ivo Hlobil – Jana Hrbáčová (edd.), Gotické madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli

s. 563-566

Ivo Hlobil

Jan Royt, Mistr Třeboňského oltáře

s. 567-569

Radka Miltová

Michal Šroněk, De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

s. 570-571

Martin Charvát

Karel Srp (ed.), Jan Zrzavý. Božská hra

s. 573-576

Lenka Bydžovská

Derek Sayer, Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History

s. 576-578

Anotace

s. 579-582

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 583-585

Česká resumé / English Summaries

s. 586-589

Markéta Theinhardtová

Roman Prahl a Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny

s. 572-573

Obsah LXII. ročníku Umění/Art / Contents of the 62th Volume of Umění/Art

s. 590-591