Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2021

Polemika

Beáta Hock

Is there Life after Canonical Certainties?

Existuje život po kanonických jistotách?

s. 163–167

| detail |

Marie Rakušanová

Writing on the History of Modern Art: From Particularism to a New Universalism

Dějepis moderního umění: od partikularismu k novému universalismu

s. 168–174

| detail | PDF |

Milena Bartlová

From which Vantage Points Does an Art Historian Look? The History of Central European Art and the Postcolonial Impulse

Odkud se dívá historik umění? Dějiny umění střední Evropy a post-koloniální impuls

s. 175–183

| detail | PDF |

Magdalena Radomska

What Isn´t Orthodox Horizontal Art History

Co nejsou ortodoxní horizontální dějiny umění

s. 184–187

| detail |

Jeremy Howard

MINCE Words: For and Against Writing on Modernism IN Central Europe 

MINCE: Pro a proti psaní o modernismu ve střední Evropě

s. 188–194

| detail |

Raino Isto

Towards a Weakened History of Modernisms

Oslabené dějiny modernismu

s. 195–197

| detail |

Recenze

Tomáš Pospiszyl

Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

s. 216–218

Ivan Gerát

Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago. Imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích

s. 218–221

Thomas Rainer

Petr Voit, Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag

s. 222–224

Tadeáš Kadlec

Marcela Vondráčková (ed.), Norbert Grund. Velký mistr malých formátů

s. 225–227

Naomi Hume

Marta Filipová, Modernity, History, and Politics in Czech Art

s. 227–230

Martin Horáček

Jan Michl, Co Bauhaus dal a co vzal

s. 230–233

Anotace

Česká resumé / English Summaries

Úvod editora

Steven Mansbach

Methodological Frameworks for a Defiant Region

Metodologické rámce pro vzdorovitou oblast

s. 143–144

| detail |

Články

Matthew Rampley

Networks, Horizons, Centres and Hierarchies: On the Challenges of Writing on Modernism in Central Europe

Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě

s. 145–162

| detail |

Polemika

Beáta Hock

Is there Life after Canonical Certainties?

Existuje život po kanonických jistotách?

s. 163–167

Marie Rakušanová

Writing on the History of Modern Art: From Particularism to a New Universalism

Dějepis moderního umění: od partikularismu k novému universalismu

s. 168–174

Milena Bartlová

From which Vantage Points Does an Art Historian Look? The History of Central European Art and the Postcolonial Impulse

Odkud se dívá historik umění? Dějiny umění střední Evropy a post- koloniální impuls

s. 175–182

Magdalena Radomska

What Isn’t Orthodox Horizontal Art History

Co nejsou ortodoxní horizontální dějiny umění

s. 183–185

Jeremy Howard

MINCE Words: For and Against Writing on Modernism IN Central Europe

MINCE: Pro a proti psaní o modernismu ve střední Evropě

s. 186–192

Raino Isto

Towards a Weakened History of Modernisms

Oslabené dějiny modernismu

s. 193–195

Claire Farago

A Very Different Kind of National Art History. Looking to the Future from the Past

Odlišné národní dějiny umění. Pohled z minulosti do budoucnosti

s. 196–199

| detail |

Timothy O. Benson

Writing About and Exhibiting Central European Modernism in North America Then and Now

Psaní a výstavy o středoevropském modernismu v Severní Americe dříve a dnes

s. 200–205

| detail |

Éva Forgács

Notes on Matthew Rampley’s ‘Networks, Horizons, Centres and Hierarchies: On the Challenges of Writing on Modernism in Central Europe’

Poznámky ke článku Matthewa Rampleyho Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě

s. 206–211

| detail |