The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2021

Polemics

Beáta Hock

Is there Life after Canonical Certainties?

Existuje život po kanonických jistotách?

pp. 163–167

| detail |

Marie Rakušanová

Writing on the History of Modern Art: From Particularism to a New Universalism

Dějepis moderního umění: od partikularismu k novému universalismu

pp. 168–174

| detail |

Milena Bartlová

From which Vantage Points Does an Art Historian Look? The History of Central European Art and the Postcolonial Impulse

Odkud se dívá historik umění? Dějiny umění střední Evropy a post-koloniální impuls

pp. 175–183

| detail |

Magdalena Radomska

What Isn´t Orthodox Horizontal Art History

Co nejsou ortodoxní horizontální dějiny umění

pp. 184–187

| detail |

Jeremy Howard

MINCE Words: For and Against Writing on Modernism IN Central Europe 

MINCE: Pro a proti psaní o modernismu ve střední Evropě

pp. 188–194

| detail |

Raino Isto

Towards a Weakened History of Modernisms

Oslabené dějiny modernismu

pp. 195–197

| detail |

Claire Farago

A Very Different Kind of National Art History. Looking to the Future from the Past

Odlišné národní dějiny umění: Pohled z minulosti do budoucnosti

pp. 198–202

| detail |

Timothy O. Benson

Writing About and Exhibiting Central European Modernism in North America Then and Now

Psaní a výstavy o středoevropském modernismu v Severní Americe dříve a dnes

pp. 203–208

| detail |

Éva Forgács

Notes on Matthew Rampley’s ‚‘Writing on Modernism in Central Europe: Method, Value and the Pragmatics of Scholarship’

Poznámky ke článku Matthewa Rampleyho Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě

pp. 209–215

| detail |

Reviews

Tomáš Pospiszyl

Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

pp. 216–218

Ivan Gerát

Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago. Imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích

pp. 218–221

Thomas Rainer

Petr Voit, Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag

pp. 222–224

Tadeáš Kadlec

Marcela Vondráčková (ed.), Norbert Grund. Velký mistr malých formátů

pp. 225–227

Naomi Hume

Marta Filipová, Modernity, History, and Politics in Czech Art

pp. 227–230

Martin Horáček

Jan Michl, Co Bauhaus dal a co vzal

pp. 230–233

Annotations

Česká resumé / English Summaries

Editor´s Introduction

Steven Mansbach

Methodological Frameworks for a Defiant Region

Metodologické rámce pro vzdorovitou oblast

pp. 143–144

| detail |

Articles

Matthew Rampley

Networks, Horizons, Centres and Hierarchies: On the Challenges of Writing on Modernism in Central Europe

Sítě, horizonty, centra a hierarchie: výzvy psaní o modernismu ve střední Evropě

pp. 145–162

| detail |