Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/6/2010

Články

Daniela Rywiková

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš…" Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech

'You are concealed in face of bread…' The Image of the Vera Icon in the Context of Eucharistic Devotion in Late Mediaeval Bohemia

s. 366-383

| detail |

Michal Šroněk

Artikulové smluvení na držení kompaktát a teorie náboženského obrazu v době pohusitské

The Articles of the Compactate Accord and the Theory of Religious Images in the Post-Hussite Period

s. 384-387

| detail |

Martina Šárovcová

Rébus Unhošťského rorátníku. K provenienci, objednavatelům a dataci iluminovaného hudebního pramene z počátku 17. století

The Rebus of the Unhošť rorátník: The Provenience, Commissioning, and Dating of an Early Seventeenth-Century Illuminated Musical Source

s. 388-402

| detail |

Lada Hubatová-Vacková

The Silent Revolutions in Ornament (1880-1920)

Tiché revoluce uvnitř ornamentu (1880-1920)

s. 403-423

| detail | PDF |

Robert Simonišek

Traces of Czech Art Manifested in the Works of Slovene Painters at the Beginning of the 20th Century

Stopy českého umění v dílech slovinských malířů na počátku 20. století

s. 424-432

| detail |

Jonathan Blower

Max Dvořák, Franz Ferdinand and the Katechismus der Denkmalpflege

Max Dvořák, František Ferdinand a Katechismus památkové péče

s. 433-444

| detail |

Zprávy

Achim Timmermann

A Sacrament House in Jerusalem: Time- and Spacebends in a Polish Entombment (c. 1465)

Pastoforium v Jeruzalémě. Záhyby času a prostoru v polském Kladení do hrobu (asi rok 1465)

s. 445-447

| detail |

Martin Pavlíček

"Un gruppo in creta". Mazzuoliho bozzetto Extáze sv. Bernarda Tolomeie v Opavě

'Un gruppo in Creta'. Mazzuoli's Bozzetto the Ecstasy of St Bernardo Tolomei in Opava

s. 447-453

| detail |

Karolína Fabelová

Julius Meier-Graefe und seine Mitarbeit mit dem Verein Mánes und der Zeitschrift Volné směry

Julius Meier-Graefe a jeho spolupráce se spolkem Mánes a časopisem Volné směry

s. 454-464

| detail |

Archiv

Jindřich Vybíral

Durch die Gunst der "Alten" - wider den Willen der "Modernen". Dokumente zur Berufung Otto Wagners an die Akademie der bildenden Künste in Wien

S podporou "starých" - proti vůli "moderních". Dokumenty k povolání Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni

s. 464-471

| detail |

Recenze

Ondřej Jakubec

Petr Kratochvíl (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada Architektura

s. 472-474

Kaliopi Chamonikola

Robert Suckale, Die Erneuerung der Malkunst vor Dürer

s. 474-478

Pavla Machalíková

Lucie Vlčková, Krajinomalba v Praze 1840-1890. Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách Krasoumné jednoty

s. 478-480

Eva Bendová

Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910-1960 - Katrin Klingan (ed.), A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City

s. 480-483

Václav Hájek

Marita Sturken - Lisa Cartwright, Studia vizuální kultury

s. 484-486

Anotace

s. 486-491 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 491-493 

Česká resumé / English Summaries

s. 494-502 

Obsah LVIII. ročníku Umění / Contents of the 58th Volume of Umění/Art

s. 504-505