Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/1996

Články

Ivo Hlobil

Bernardinské symboly Jména Ježíše v českých zemích šířené Janem Kapistránem

Die Bernardinischen Symbole des Namens Jesu, wie sie Johann Capistranus in Böhmen verbreitete

s. 223-234

Jan Chlíbec

Náhrobek Jana Hasištejnského z Lobkowic a místo pozdně gotické sepulkrální plastiky ve františkánských klášterních kostelech

The tombstone of Jan Hisištejnský of Lobkovice and the Master of late Gothic sepulchral sculpture in the churches of Fransiscan priorit

s. 235-244

Pavel Kalina

The Bechyně Crucific and its Place in the Development of Central European Art at the Beginning of the 16th Century

Bechyňský krucifix a jeho místo ve vývoji středoevropského umění napočtou 16. století

s. 245-260

Ivana Kyzourová

Příspěvky k dílu Mistra IW

Beiträge zum Werke des Meisters IW

s. 261-270

Martin Roland

Zur Datierung einer vermentlich datierten Handschrift. Der Sampsoncodex des Nationalmuseums in Prag (Ms. XII. A 15)

K datování domněle datovaného rukopisu Samsonova kodexu v knihovně Národního muzea v Praze (Ms. XII. A 15)

s. 271-278

Otto Lohr

Das Martytologium von Gerona. Ein böhmisches Märtyrerbuch zu Beginn des 15. Jahrhuderts

Martyrologium v Geroně. Český rukopis ze začátku 15. století

s. 279-298

Karel Stejskal

Pojem „lži“ u středověkých glosátorů malířství a jeho antický původ

Der Begriff der „Lüge“ bei den mittelalterlichen Glossatoren über die Malerei und sein antiker Ursprung

s. 299-302

Mojmír S. Frinta

Some Distinctvie Human Types in Art arend 1400 as a Means of Tracing Artistic Contacts between Bohemia and The Regions West of the Rhine

Některé příznačné lidské typy v umění kolem 1400 jako příklad propojení uměleckých kontaktů mezi Čechami a oblastmi na západ od Rýna

s. 303-314

Lubomír J. Konečný

Nejstarší krypty a funkce svatopetrského kostela v Brně

Die Ältesten Krypten und die Funktion der St.–Peters-Kirche in Brünn

s. 315-344

Zprávy

Rostislav Švácha

Dopisy Františka Hodka Josefu Chocholovi

s. 345-348

Kateřina Lopatová

Meziválečná architektura v Uherském Hradišti

s. 348-353

Taťána Petrasová

Umění a veřejnost 19. Století (v Plzni a novodobé české společnosti)

s. 353

Recenze

Milena Bártlová

Jan Bouzek-Zdeněk Kratochvíl, Řeč umění a archaické filosofie

s. 354-356

Ivo Hlobil-Rostislav Švácha

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska

s. 356-359

Matthias Boeckl

Rostislav Švácha, The Architecture of New Prague 1895-1945

s. 359-361

Zbyněk Sedláček

Catherine Elkar …, ed., Jan Krizek

s. 361-362

Simona Martínková

Michael Fried, Coubet´s Realism

s. 362-365

Elisabeth Clegg

Cézanne

s. 365-369

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 370-371