The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/4/1996

Articles

Ivo Hlobil

Bernardinské symboly Jména Ježíše v českých zemích šířené Janem Kapistránem

Die Bernardinischen Symbole des Namens Jesu, wie sie Johann Capistranus in Böhmen verbreitete

pp. 223-234

Jan Chlíbec

Náhrobek Jana Hasištejnského z Lobkowic a místo pozdně gotické sepulkrální plastiky ve františkánských klášterních kostelech

The tombstone of Jan Hisištejnský of Lobkovice and the Master of late Gothic sepulchral sculpture in the churches of Fransiscan priorit

pp. 235-244

Pavel Kalina

The Bechyně Crucific and its Place in the Development of Central European Art at the Beginning of the 16th Century

Bechyňský krucifix a jeho místo ve vývoji středoevropského umění napočtou 16. století

pp. 245-260

Ivana Kyzourová

Příspěvky k dílu Mistra IW

Beiträge zum Werke des Meisters IW

pp. 261-270

Martin Roland

Zur Datierung einer vermentlich datierten Handschrift. Der Sampsoncodex des Nationalmuseums in Prag (Ms. XII. A 15)

K datování domněle datovaného rukopisu Samsonova kodexu v knihovně Národního muzea v Praze (Ms. XII. A 15)

pp. 271-278

Otto Lohr

Das Martytologium von Gerona. Ein böhmisches Märtyrerbuch zu Beginn des 15. Jahrhuderts

Martyrologium v Geroně. Český rukopis ze začátku 15. století

pp. 279-298

Karel Stejskal

Pojem „lži“ u středověkých glosátorů malířství a jeho antický původ

Der Begriff der „Lüge“ bei den mittelalterlichen Glossatoren über die Malerei und sein antiker Ursprung

pp. 299-302

Mojmír S. Frinta

Some Distinctvie Human Types in Art arend 1400 as a Means of Tracing Artistic Contacts between Bohemia and The Regions West of the Rhine

Některé příznačné lidské typy v umění kolem 1400 jako příklad propojení uměleckých kontaktů mezi Čechami a oblastmi na západ od Rýna

pp. 303-314

Lubomír J. Konečný

Nejstarší krypty a funkce svatopetrského kostela v Brně

Die Ältesten Krypten und die Funktion der St.–Peters-Kirche in Brünn

pp. 315-344

News

Rostislav Švácha

Dopisy Františka Hodka Josefu Chocholovi

pp. 345-348

Kateřina Lopatová

Meziválečná architektura v Uherském Hradišti

pp. 348-353

Taťána Petrasová

Umění a veřejnost 19. Století (v Plzni a novodobé české společnosti)

p. 353

Reviews

Milena Bártlová

Jan Bouzek-Zdeněk Kratochvíl, Řeč umění a archaické filosofie

pp. 354-356

Ivo Hlobil-Rostislav Švácha

Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska

pp. 356-359

Matthias Boeckl

Rostislav Švácha, The Architecture of New Prague 1895-1945

pp. 359-361

Zbyněk Sedláček

Catherine Elkar …, ed., Jan Krizek

pp. 361-362

Simona Martínková

Michael Fried, Coubet´s Realism

pp. 362-365

Elisabeth Clegg

Cézanne

pp. 365-369

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

pp. 370-371