Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2011

Články

Richard Němec

Die Burg- und Klosteranlage Oybin im Kontext der regionalen und höfischen Architektur Karls IV.: Zur Verbreitung des Stils der Prager Veitsdomhütte

Hradní a klášterní areál na Ojvíně v kontextu regionální a dvorské architektury Karla IV. K rozšiřování stylu pražské svatovítské huti

s. 102-125

| detail |

Petr Uličný

Kristus v pohybu. Přemístitelné objekty v liturgii středověkých Čech

Christ in Motion: Movable Objects in the Liturgy of Mediaeval Bohemia

s. 126-144

| detail |

Petra Trnková

Fotografové ve službách aristokracie. Vizuální reprezentace buquoyského panství za Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v polovině 19. století

Photography in the Service of the Aristocracy: The Visual Representation of the Buquoy Estate under Georg Johann Heinrich Buquoy in the Mid-19th Century

s. 145-160

| detail |

Zprávy

Dalibor Lešovský

Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny - karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství


The Iconography of Brandl's Painting St Joachim and Anna - the Carmelite Painting of Mary's Motherhood and Virginity

s. 161-165

| detail |

Recenze

Klára Benešovská - Jan Chlíbec

Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první. Král a šlechta

s. 166-170

Michal Šroněk

Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632

s. 170-174

Lars-Olof Larsson

Thomas Fusenig - Alice Taatgen - Heinrich Beckerm (Hg.), Hans von Aachen (1552-1615). Hofkünstler in Europa

s. 174-176

Milada Studničková

Maria Theisen, History buech reimenweisz. Geschichte, Bildprogramm und Illuminatoren des Willehalm-Codex König Wenzels IV. von Böhmen, Wien, Österreichische Nationalbibliothek Ser. Nov. 2643

s. 176-178

Anotace

s. 179-181 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 182-184 

Česká resumé / English Summaries

s. 185-188