Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petra Trnková

Fotografové ve službách aristokracie. Vizuální reprezentace buquoyského panství za Jiřího Jana Jindřicha Buquoye v polovině 19. století

Studie je věnována práci tří fotografů, kteří v padesátých a šedesátých letech 19. století systematicky fotografovali buquoyská panství v Rožmberku nad Vltavou a v Nových Hradech, a to na zakázku tehdy hlavního představitele rodu Jiřího Jana Jindřich Buquoye. Práce všech tří fotografů - Andrease Grolla, Paula des Granges i Franze Polaka - odrážela nejen specifika své doby, možnosti autorů a zachycovala postupnou proměnu architektury a okolní krajiny, ale vzbuzuje i otázky vztahu fotografa a majitele panství. Studie, založená převážně na výzkumu materiálu z fotografické sbírky Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., přibližuje okolnosti vzniku těchto fotografických souborů a také poukazuje na těsné souvislosti mezi nimi a v minulosti již publikovanými malířskými cykly z Rožmberku a Novohradska (především Josefa Schütze a Friedricha Ströbela); zároveň naznačuje, jakým způsobem se může interpretace fotografie promítnout do stávajícího pohled na tyto malby. Ze zkoumaného materiálu je zřejmé, že nejen fotografie, ale ani akvarely nelze v této souvislosti interpretovat pouze jako historický pramen či neutrální dokument určitého stavu, ať už ve smyslu ideální představy, reálného záměru, skutečného stavu nebo zachycení "minulého". Důležité je nepochybně i zjištění, že se ve službách majitele panství nezřídka potkávalo několik umělců a fotografů současně, že trávili na daném místě často poměrně dlouhý čas a že se sem vraceli. V neposlední řadě je zřejmé, že v případech jako tento nejenže nelze oddělit výzkum malby a fotografie, ale ani zobrazování interiéru a exteriéru, přestože se tehdy malba interiéru, stejně jako tomu bylo později i v případě fotografie, vymezila jako samostatný žánr.


< zpět