Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/1997

Články

Josef Vojvodík

Pojetí struktury a uměleckého díla ve strukturální uměnovědě Hanse Sedlmayra (ve srovnání se strukturální estetikou Jana Mukařovského)

Zur Auffassung der Struktur und des Kunstwerkes in der strukturalen Kunstwissenschaft Hans Sedlmayrs (im Vergleich mit der strukturalen Ästhetik Jan Mukařovský)

s. 3-25

Arthur Saliger

Zur Problematik der Fürstentore des Wiener Stephansdomes

K problematice Knížecích bran dómu sv. Štěpána ve Vídni

s. 26-31

Hana Šedinová

Symbolika drahých kamenů v kapli sv. Václava

The Symbolism of Precious Stones in the Chapel of St Wenceslas

s. 32-48

Antonín Jirka

Drei spätgotische Importe aus Nürnberg nach Mähren

Tři pozdně gotické importy z Norimberka na Moravu

s. 49-58

Ivo Kořán

Braunovy české počátky

Die böhmischen Anfänge M. B. Brauns

s. 59-71

Markéta Večeřáková

Krematoria v české architektuře 10.-30. let 20. století

Crematoria in Czech Architecture from 1910-1939

s. 72-92

Polemika

Karel Stejskal

Poznámky ke Krumlovskému sborníku

s. 93-96

Milena Bartlová

Odpověď Karlu Stejskalovi

s. 96

Anketa

anketa

s. 96-98

Zprávy

Jan Royt

The Internacional Conference on 'John of Luxemburg (1296-1346) and the Art of his Time'

s. 98-100

Recenze

Milena Bartlová

Pavel Spunar a kol., Kultura středověku

s. 100-103

Milena Bartlová - Klára Benešovská

Gotika v západních Čechách

s. 103-107

Elizabeth Clegg

Der Traum von Glück

s. 107-110

Tamara Bissell

Felix Jenewein

s. 110-112

Vojtěch Lahoda

Kahnweiler, Picasso a spol.

s. 112-114

Jiří Zemánek

Otto Gutfreund

s.115-117

Anděla Horová

Bulletin Moravské galerie v Brně

s. 117-118

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 119

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 120