Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lucie Hřibová

Kodex hnězdenský. Postavy v dolní části scény Seslání Ducha svatého

Miniatura se zobrazením Seslání Ducha svatého v Kodexu hnězdenském z druhé poloviny 11. století je jedním z mnoha vyobrazení ve skupině rukopisů kolem Kodexu vyšehradského vyznačujících se ikonografickými zvláštnostmi, které jim propůjčují jedinečné místo v kontextu soudobého umění. Cílem předkládané studie je ikonografická analýza jednoho z motivů této miniatury - dvanácti mužských postav v jejím dolním registru. Tyto figury patrně představují zástupce národů, kteří byli dle textu Skutků apoštolů přítomni Seslání Ducha svatého. (Sk 2, 5-13) Prostřední z nich má nezvyklou pokrývku hlavy, kterou se díky analogii s iluminací v Žaltáři královny Melisendy podařilo identifikovat jako kamelaukion - korunu byzantských císařů. Iluminátoři obou rukopisů z její původní podoby zachytili pouze přilbovitý tvar a skladbu povrchu, vycházející zřejmě z posázení koruny drahými kameny. Postava tak snad představuje vládce zástupců národů, rovněž zahrnutých do svatodušního společenství. Rozdílné odění a věk postav mohou vyjadřovat určitou hierarchizaci národa. Jeden ze dvou oltářů v horní části iluminace, připravených k bohoslužbě, může být určen Panně Marii a apoštolům, hlavním účastníkům události vzniku církve a primárním příjemcům Ducha svatého, a druhý zástupcům národů, méně významným členům svatodušního společenství a sekundárním příjemcům Ducha svatého, ke kterým bude Duch svatý pronikat skrze působení apoštolů. Iluminace tak vyjadřuje šíření Evangelia ve světě nejen motivem zástupců národů, ale navíc jej zdůrazňuje připojením dvou oltářů, jednoho pro primární a druhého pro sekundární příjemce Ducha svatého, na kterých se budou konat obřady právě vznikající Kristovy církve, a znázorňuje tak rovněž ideu univerzalismu této církve.


< zpět