Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Adamcová

A Scenographic Concept and an Artistic Joke: Two Aspects of the Sculptural Decorations in the Garden of Troja Chateau

Nedávno provedené restaurování dvou kamenosochařských děl nacházejících se v areálu zámku v Troji, dvojice kašen na horní terase zahrady a monumentálního schodiště přisazeného k jižní fasádě zámku, poukázalo na dosud nevyčerpané možnosti jejich interpretace. Prvotním impulsem se stalo opětovné odkrytí vybraných reliéfních prvků, po dlouhou dobu schovaných pod vrstvou nečistot a biokoroze. K hlubšímu pochopení celkové koncepce schodiště i obou kašen, a především jejich vzájemného těsného propojení, vedla v prvé řadě analýza jejich scénografického konceptu. Ten je u těchto děl pojat jako svého druhu výtvarná hra, založená na postupném odkrývání různých významových vrstev. Jejich rozkrytí následně vede k posunům ve významu jednotlivých motivů, uplatněných jak na schodišti, tak na kašnách, ale i k proměně celkového ideového programu schodiště, který odkazuje na závěrečnou etapu bitvy mezi Olympany a Giganty. Výtvarná hra s divákem, uplatněná ve stejné míře na schodišti jako na kašnách, se projevuje nejen v tom, že kašny máme chápat jako výseky Tartaru, které se tlakem dostaly až na povrch. Hra s divákem se promítá také do toho, že některé prvky a motivy je nutné postupně nalézat. Zvláště to platí u tváří bytostí jakoby zarostlých do kamene, které jsou součástí Tartaru. Mnohé z těchto motivů, které by měly nahánět hrůzu, jsou navíc podány záměrně žertovně a se značnou nadsázkou. Doslova jedním dechem tak u diváka vzbuzují hrůzu, ale i smích, což pak samozřejmě vede k tomu, že se znovu táže po smyslu takových žertů, ale i celého díla. Vtip a humor se na obou zmiňovaných prvcích objevují v takové míře, že se můžeme domnívat, že zvolený koncept vycházel z požadavků objednavatele díla. Zároveň, a to i proto, že na kašnách můžeme nalézt i vtip, který má povahu ironické sebereflexe, musíme přičíst značný podíl na nevšedním řešení obou děl zahrnujících výtvarný žert také jeho autorovi a jeho spolupracovníkům.

Adamcová Kateřina: Katerina.Adamcova@ff.cuni.cz


< zpět