Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Emilia Kłoda

Der Liegnitzer Maler Tobias Willmann – der unbekannte Bruder Michael Willmanns

O Michaelu Willmannovi existuje několik monografií, avšak žádná z nich se nezmiňuje o tom, že měl bratra Tobiase, který byl rovněž malířem ve Slezsku. Tobias Willmann se narodil v Královci kolem roku 1624. Mistrem a měšťanem v Lehnici se stal 23. prosince 1658. Jeho rodina byla věrná protestantské farnosti při Liebfrauenkirche (kostel sv. Marie). Malíř zde nechal pokřtít všechny své děti: dva syny a pět dcer. Kolem roku 1660 se stal představeným malířského cechu. Pravidelně dostával zakázky od městské rady. Zadání se lišila od jednoduchých prací pro natěrače až po velké seriózní projekty, řemeslné práce však převažovaly. Jediné existující malby, které patří Tobiasi Willmannovi, můžeme nalézt v kostele Nejsvětější Trojice v dolnoslezské obci Miłoradzice. Zobrazují scény z Nového i Starého zákona. Autorství výzdoby je mistru z Lehnice přisuzováno na základě signatury na hlavním oltáři. Na otázku, proč spolu bratři nikdy nespolupracovali, lze uvést domněnku, že mezi nimi panovaly hluboké neshody. Jednak Michael Willmann konvertoval ke katolické víře, což mohlo být pro jeho bratra oddaného protestantské církvi obtížně přijatelné, a jednak si oba vybrali asi zcela odlišný životní styl a už od počátku oba ve svých kariérách uspěli. Situace Tobiase Willmanna se však posléze zhoršila. Mistr z Lehnice zemřel 4. září 1702 a zanechal po sobě velký dluh. Osud Tobiase Willmanna je typickým příkladem životopisu slezského malíře: byl úzce spjat se svou církví, cechem a městem, měl vysoké společenské postavení a velkou, dobře prosperující dílnu. Je však nepopiratelné, že tím, kdo určil a definoval další vývoj slezské barokní malby, byl Michael Willmann, zatímco jeho lehnický bratr zůstal zcela zapomenut.


< zpět