Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milena Bartlová

Die Madonna des Franziskanerklosters in Pilsen und das Problem der böhmischen Kunst in der Hussitenzeit

Díky nedávnému restaurování dřevěné Madony z františkánského klášterního kostela v Plzni bylo možné tuto monumentální sochu podrobit zevrubnému studiu. Autorka příspěvku ji zasazuje do kontextu středoevropského umění a zařazuje k dílům historismu 40. a 50. let 15. století, podporovaným v Čechách novou společenskou vrstvou - měšťanstvem. Článek se věnuje také otázkám praktické, dílenské kontinuity v té době, pro jejíž existenci hovoří i okolnosti vzniku františkánské Madony. Výzkum ukázal i skutečnost, že socha je jedním z nejstarších děl, užívajících výzdobnou techniku zv. presbrokát.


< zpět