Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milan Togner

Italské kresby z alba Marat Icones

Album Marat Icones, pravděpodobně kreslířské taccuino, ze zámecké knihovny v Kroměříži získal olomoucký premonstrát a malíř Dionýsius Strauss za svého pobytu v Římě (1691-1692). Textové části svazku, jeho překladu a vyhodnocení, věnovala pozornost Jana Zapletalová v předcházející studii v tomto čísle Umění. Kromě textové části obsahuje svazek 77 grafických listů, mědirytin a čárových leptů, z toho 17 grafik souvisejících bezprostředně s Marattiho dílem. U grafických listů je zastoupeno 78 autorů v různém stupni podílu na jejich realizaci, časově zabírají období od konce cinquecenta do prvních dvou desetiletí settecenta a v převážné většině případů jsou římské provenience. U 18 kreseb je, jak se domnívám, evidentní jejich italská provenience, a to i v případech, kdy jsou zachovány pouhé fragmenty, druhotně použité jako podlepový materiál. Kresby komponované do oválu jsou zřejmě nejstarší, kreslířsky nepochybně dílem jedné ruky a vykazují dostatek formálních znaků, které jejich autorství výrazně přibližují k tvorbě Carla Marattiho. Zvláště jeho kreslířské dílo, uožené snad ve všech významnějších sbírkách italské kresby, je ovšem dosud zpracováno jen značně nesoustavně a právě tento fakt neumožňuje jednoznačné potvrzení atribuce. V případě druhého významného autora kreseb ve svazku, Giovanniho Battisty Gaulliho, zvaného Baciccio, je situace poněkud jednodušší. Souvislost souboru kreseb spjatých s jeho jménem je zcela evidentní a dostatek, dnes již poměrně detailně zpracovaného srovnávacího materiálu, tuto souvislost prokazuje. Právě možnost široké komparace autentických Gaulliho kreseb jeho bezprostřední autorství v našem případě vylučuje, snad s výjimkou charakteristických primi pensieri, ovšem i zde je otázka autorství relativizována právě zcela uvolněným, velmi skicovitým kreslířským přednesem. Převážná většina těchto kreseb vznikla v jeho bezprostřední blízkosti, snad v dílenském okruhu, a ovlivnění jejich autora Gaulliho tvorbou je mimořádně silné.


< zpět