Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Murár

‘The Entertainment of His Most Excellent Majestie Charles II’: Royalty Representation and its Visualization in a Festival Book by John Ogilby and Wenceslaus Hollar

Článek se zabývá znázorněním a reprezentací historické události pomocí uměleckých prostředků a taktik. Zkoumaným předmětem je oficiální festivalová kniha průvodů a korunovace anglického krále Karla II. vytvořená Johnem Ogilbym (1600–1676), s popisem korunovace od Eliase Ashmola (1617–1692) a grafickými listy od Václava Hollara (1600–1677) z roku 1662. V roce 1660 se Karlu II. podařilo znovu získat anglický trůn, ztracený jeho otcem roku 1648. Dobyl ho zpět po třech občanských válkách a nečekané smrti Olivera Cromwella, kdy se anglický parlament rozhodl, že nejlepší volbou pro zachování klidu a míru v zemi bude povolání následníka trůnu z jeho exilu v Nizozemí. Karel II. se tím stal jedním z mála monarchů v raném novověku, kteří ztratili svou vládu v krvavé revoluci a jimž se podařilo získat moc zpět. Důležitým aspektem Karlova triumfálního návratu byly oslavy jeho korunovace ve dnech 22. a 23. dubna 1661 v Londýně. V souvislosti s nimi lze mluvit o „reprezentativním spektáklu“, který se dá charakterizovat jako nástroj masového strhujícího působení na poddané, jehož prostřednictvím se demonstruje moc panovníka nad zemí i politickou situací. Významná je rovněž medialita uměleckých prostředků, jejich vzájemné propojení a využití pro královskou reprezentaci ve festivalové knize na pozadí oslav. Jedním z důležitých hledisek je otázka, jak lze umělecký předmět interpretovat na základě srovnání události a jejího záznamu uměleckými prostředky, v tomto případě obrazu a textu. Autor článku vychází z myšlenek Louise Marina, Ernsta Kantorowicze a Guy Deborda, jejichž úvahy nás mohou přivést ke specifické interpretaci festivalové knihy, totiž že festival ztrácí relevanci jako stěžejní část celých oslav a reprezentativní spektakulární potence spolu s hlavní uměleckou reprezentací přechází do uměleckého subjektu, tedy festivalové knihy samé. Událost se stává pouze základem pro stěžejní bod celé korunovace, a to její reprezentaci v textu a obraze.


< zpět