Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michal Šroněk

Comput digital and Jan Hus as Defender of the Faith

Studie se věnuje ikonografickému typu Jana Husa – kazatele, tak jak jej známe zejména z iluminace Jan Hus před kostnickým koncilem v Litoměřickém graduálu. Hus je zde zobrazen s gestem vypočítávání argumentů, tzv. comput digital. Toto gesto se v době vrcholného středověku v souvislosti se scholastickým způsobem myšlení a argumentace, používajících metodu postupného vypočítávání argumentů, začalo ve výtvarném umění objevovat nejen při zobrazení učených disputací, ale zejména disputací o víře. Přináleželo k samému Kristovi, sv. Kateřině Alexandrijské, sv. Dominikovi a dalším obhájcům víry. Gesto comput digital v rukou Jana Husa jej však charakterizuje nejen jako obhájce pravé víry, ale má také charakter posvěcující a řadí jej mezi svaté. Vzhledem k tomu, že Husovo ustavení světcem se neodehrálo rituálním svatořečením, běžným v katolické církvi, hrály ve formování Husovy svatosti mimořádnou úlohu nejen texty, zejména liturgické a historické, ale také obrazy, které spoluvytvářely a deklarovaly Husovu svatost. Obraz Jana Husa jako nového světce utrakvistické církve se formoval z několika zdrojů: narace příběhu se opírá o historické texty obsahující některé sakralizační motivy přirovnávání Husa ke Kristu (typologická paralela mezi Eliášovým ohnivým vozem a Husovou hranicí). Připodobnění Husa ke Kristovi či svatým se děje obdobným způsobem – používá významové tradice gesta comput digital, které ve spojení s Husem vytváří obecně srozumitelný obrazový typ nového světce. Utrakvistické prostředí se na základě těchto skutečností ukazuje jako velmi kreativní v oblasti obrazového vyjadřování, ve schopnosti vytvořit na základě kombinace různých vrstev historické narace a starších zavedených motivů nový ikonografický typ.


< zpět