Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Werner Telesko

Renate Wagner-Rieger und der Historismus des 19. Jahrhunderts – „rein künstlerisch“ betrachtet

Článek se zaměřuje na přístup vídeňské historičky umění Renate Wagnerové-Riegerové (1921–1980) k historismu 19. století a analyzuje ho v souvislosti s vídeňskou školou dějin umění i v širším kontextu soudobého metodologického kánonu. Soustředí se přitom na úvahy Wagnerové-Riegerové o historismu ve vídeňské architektuře 19. století, které představila nejprve ve svém příspěvku na mezinárodním uměleckohistorickém kongresu v roce 1964 a navázala na ně v různých publikacích. Autorka si kladla za cíl sledovat historismus jako „čistě umělecký jev“ a „jednotný umělecký proces“. Stanovila přitom třístupňové vývojové schéma, které podle ní postupovalo od „Romantického historismu“ k „přísnému“ a nakonec k „pozdnímu historismu“. Její článek vznikl v nejcitlivějším období počátků uměleckohistorického výzkumu historismu, ve kterém byl rovněž určen směr budoucích debat. Zatímco ve Spolkové republice Německo se diskuze týkala převážně kulturněhistorické role historismu, Wagnerová-Riegerová se od teoretických otázek obrátila ke zdánlivě plodnější empirické diferenciaci. Při přesnějším pozorování je možné dopodrobna sledovat významný vliv teorie Heinricha Wölfflina (1864–1945) na Renate Wagnerovou-Riegerovou. Již Wölfflin uvažoval o vývoji svých Grundbegriffe v čase a jeho údajný logický sled se odrazil i v modelu Wagnerové-Riegerové. Z jejích vyjádření je patrná snaha o řád a potřeba jistoty tváří v tvář nepřehlednosti obrovského památkového fondu 19. století. Zatímco však v Německu vytrval ideologický kvas s enormním dopadem na vědeckou práci ve Spolkové republice přinejmenším do počátku osmdesátých let, vídeňský dějepis umění setrval na konzervativních ústupových pozicích – s důsledky pro konzervativní výchovu následujících generací historiků a historiček umění.Kontakt na autora:

werner.telesko@oeaw.ac.at


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0201

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:274d6709-1370-4b58-8e07-a8f8d6bcdeb3

< zpět