Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Kalina

Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period

Příspěvek se zabývá architekturou pražského kostela Panny Marie před Týnem v širším sociálním kontextu. Pomocí archivních dokumentů dovozuje, že kromě základní funkce městského farního kostela byl výrazem moci a bohatství skupiny staroměstského, většinou německojazyčného patriciátu, který sídlil v bezprostřední blízkosti chrámu. Tato skutečnost se odrážela ve velkorysé architektonické formě stavby i její výzdobě.


< zpět