Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ole W. Fischer

Objected into the Void. Notes on the Polemics of Adolf Loos against Henry van de Velde: a Cultural-Psychological Analysis of Modernity

Zastánci modernismu přijímali jak Adolfa Loose, tak i Henryho van de Veldeho jako postavy zaujímající otcovskou roli díky jejich proslulým teoretickým úvahám o umění, architektuře a kultuře obklopující jejich architektonickou praxi, která se rozešla s akademickým historismem a eklekticismem pozdního 19. století. Van de Velde i Loos přispěli k přepracování oboru architektury - a k prosazování architektury (a průmyslového designu) jako modelového výrazu své doby. Bádání a analýzy se doposud zabývaly historickou rolí každého z architektů: jejich návrhy a budovami, jejich teoretickými texty a vlivy a také kritickým přezkoumáním modernistických zjednodušujících interpretací. Tento esej volí odlišný přístup: možná že Loosovy polemické útoky nebyly tak úplně "řečmi do prázdna", jak namlouval (tehdy i dnes) svým čtenářům, ale musí být zhodnoceny na pozadí širšího diskursu, do něhož byly zahrnuty otázky profese, ornamentu, odívání, konstrukce, reprezentace, umění, jazyka atd. - zkrátka otázky architektury a kultury v moderních podmínkách. Oba - Loos i Van de Velde - navázali na vlákna dlouhého 19. století a v mnoha případech, jakkoliv dialekticky protikladně, přece se odvolávali na stejné zdroje, na Sempera, Ruskina nebo Nietzscheho. Tato studie, považující rok 1910 za rozhodující moment, ukazuje silný vzájemný vztah mezi Van de Veldeho eseji a Loosovými protiútoky a na základě pozorného čtení některých výchozích textů pak rozšiřuje svůj záběr směrem nazpět. Tato klíčová metafora naznačuje ještě další možnou perspektivu - a to je základním tématem kontinuální modernosti - totiž, že různé aspekty architektonického diskursu 20. století mohou být vysledovány v dualismu Loose a Van de Veldeho: jako například syntaktická lingvistická analogie architektury šedesátých až osmdesátých let 20. století v díle Alda Rossiho a Petera Eisenmana vepsaná in nuce v Loosově úvaze o gramatických pravidlech a plánu, zatímco myšlenka organické, živé architektury se stala postranní větví vrcholného modernismu a stejně tak znovu vstoupila na scénu v posledním desetiletí "architecture non-standard" společně s návratem zájmu o ornament a konceptuální umění.


< zpět