Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milena Bartlová

Madona z Klentnice

Dosud zcela neznámá gotická socha Madony s Ježíškem byla v letech 2010-2011 restaurována v ateliéru Karla Strettiho na Akademii výtvarných umění v Praze jako diplomový úkol Petry Navrátilové ve spolupráci s odbornou asistentkou Markétou Pavlíkovou. Restaurovaný originál s rozsáhlými plochami druhé nejstarší vrstvy polychromie na draperiích (15. nebo 16. století) bude vystaven zřejmě v Moravské galerii v Brně, zatímco v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí bude umístěna replika doplněná do předpokládané původní podoby sochy. Socha byla nalezena na půdě barokní fary ve vesnici Klentnice nedaleko Mikulova, o starší ani původní provenienci nejsou žádné informace. Socha zřejmě neprošla uměleckým obchodem a pochází z regionu středního Podyjí na rozhraní jižní Moravy a Dolních Rakous. Socha je vyřezána z topolového dřeva, pod polychromií byla celá figura potažena jemným plátnem. Soubor soch vhodných ke komparaci tvoří široká skupina odvozená zřejmě z tzv. Dienstbotenmadonny ve Sv. Štěpánu ve Vídni. Madona z Klentnice se od nich odlišuje tradičnějším tvarem a posazením dítěte na pravici. I když tento kompoziční rys bývá označován za české specifikum, považujeme jej spíše za důsledek konkrétního umístění sochy a zaměření privilegovaných pohledů na ni. Madona nemá žádné bližší vazby k sochařství první čtvrtiny 14. století v Čechách ani na Moravě a je ji třeba tedy lokalizovat do "středního Podunají". Datace záleží na tom, ze které datace Dienstbotenmadonny vyjdeme, zde se přidržíme konzervativnější možnosti, a madonu proto datujeme až do druhého desetiletí 14. století.


< zpět