Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milan Pavlík

Kaple sv. Bernarda (Malá kapitula) konventu v Plasech. Její význam pro zařazení díla Jana Blažeje Santiniho do kontextu české vrcholně barokní "pohybové" architektury

Česká uměnovědná obec ve shodě s převážnou částí evropské odborné veřejnosti zastává v současné době názor, že autorem významné skupiny staveb tzv. pohybové (guarinistické) architektury je architekt a stavitel Kryštof Dientzenhofer. Pouze ojedinělé hlasy uvádějí fakta, která poukazují na slabiny tohoto řešení. Příspěvek se zabývá činností architekta Jana Blažeje Santiniho v Plasech po roce 1705, kdy patrně nastoupil do služeb cisterciáckého opata Eugena Tyttla. Navrhl komplex klášterních budov včetně Konventu s kaplí sv. Bernarda, tzv. Malou kapitulou. Tento pozoruhodný centrální prostor má presbyterium, které vymezují konvexně vypjaté stěny s konkávně vydutou oltářní stěnou. Českou placku klenby nad prostorem presbyteria vymezují pasy čtvrtého stupně konvexně vytočené do prostoru. "Malá kapitulní síň" s presbyteriem vznikla těsně po realizaci kaple Panny Marie v Mladoticích obdobně "dynamického" půdorysu interiéru (stejný investor opat Eugen Tyttl, první doklad o honorování architekta Santiniho roku 1707, stavba 1708-1710, následuje stavba konventu "dle hotových plánů" roku 1710 výkopem po základovou spáru). Vznikly tak realizace, které používají základní principy "pohybové" barokní architektury (konkávní a konvexní stěny interiérů, esovitě zvlněné části průčelí nebo oválně zaoblené niky, "české placky" s pasy čtvrtého stupně nebo s hvězdicovým geometrickým motivem, nově profilované římsy atd.). Nesporné autorství Jana Blažeje Santiniho kaple sv. Bernarda (Malé kapituly) konventu v Plasech i kaple Panny Marie v Mladoticích vrací jméno tohoto architekta zpět mezi dosud navrhované autory některých guarinistických staveb, přisuzovaných dnes výhradně Kryštofu Dientzenhoferovi.


< zpět