Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Šárovcová

Rébus Unhošťského rorátníku. K provenienci, objednavatelům a dataci iluminovaného hudebního pramene z počátku 17. století

Tzv. Unhošťský rorátník je na základě domněle předpokládané provenience tradičně spojován s unhošťským literátským bratrstvem. Rukopis ovšem nebyl v dosavadní odborné literatuře s výjimkou několika okrajových zmínek a soupisových prací publikován. Podrobným rozborem rukopisu a prozopografickou rešerší lze nově identifikovat provenienci rorátníku a portrétované objednavatele, zpřesnit dataci a vymezit malířský podíl iluminátora. Unhošťský rorátník je na základě rozboru pamětního zápisu z roku 1653 a určení portrétovaných objednavatelů (pekař Jiří Vokoun starší z Vokounštejna, perníkář Matyáš Chrudimský) identifikován jako dosud neznámý hudební pramen, který vznikl pro potřeby literátského bratrstva při staroměstském chrámu sv. Štěpána menšího. Rorátník teprve v roce 1653 daroval lékař Jakub Jan Václav Dobřenský z Nigropontu unhošťskému záduší. Rukopis lze s ohledem na identifikaci iluminátora a částečně dochovaného letopočtu datovat po roce 1603, přičemž horní časovou hranicí zůstává rok 1609. Autorem malířské výzdoby rorátníku je staroměstský malíř Simeon Ledecký, který monogramem SL signoval trojici iluminací. Iluminace Unhošťského rorátníku jsou jeho jediným známým a dochovaným malířským dílem. Tato identifikace nabývá významného postavení, neboť dosud publikované biografické slovníky nezprostředkovávaly informace o konkrétních dílech některých malířů, pokud se neobjevily v souvislosti s excerpovanými cechovními spory a účetními knihami.


< zpět