Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Mahulena Nešlehová

K objevu Kubištových malířských skic z Florencie

Čtyři plenérové skici vůdčí osobnosti české avantgardy počátku 20. století malíře Bohumila Kubišty (1884-1918), které se objevily na trhu s uměleckými díly, zvedly mimořádnou pozornost. Šlo o nevelké, olejovými barvami suverénně podané studie, které umělec vytvořil na počátku roku 1907 za svého studijního pobytu ve Florencii. Všechny byly na rubu označeny názvy a vročením a na lícové straně dodatečně podepsány barvou. Jejich náměty se vztahovaly k tamní městské krajině, jejímuž poznávání se Kubišta s dychtivostí věnoval. Dvě skici zachycovaly regulací nespoutané povodí řeky Arna (Arno, 07; Arno, 10. 2. 07), další zpodobovala do zeleně ponořenou vilu ve Fiesole (Villa di Fiesole, 07) a čtvrtá práce Marina di Pisa, postihovala zimní pošmournou atmosféru přístavní zátoky, kterou v pozadí lemovaly průmyslové objekty. Tři z těchto skic získala Galerie moderního umění v Hradci Králové, jedna zůstává v soukromé sbírce. Autentičnost objevených děl jednoznačně potvrdila restaurátorská a technologická expertiza provedená v ateliéru Národní galerie v Praze. Důležitým faktorem, prokazujícím pravost skic, bylo kromě složení a stáří barev laciné pojidlo, které malíř tehdy přimíchával do barev. Bylo totiž obsažené ve vzorcích barev obrazu Promenáda u Arna (1907, Západočeská galerie v Plzni), prokazatelně vzniklým ve Florencii. Stejné složení barev včetně užitého druhu pojidla ztvrdila též expertiza malby Na trhu (1907), řadící se do téhož souboru děl. Přestože volné malířské zpracování uvedených skic koloristicky spíše odpovídá předcházející impresivnější etapě Kubištovy tvorby, spočívá jejich význam v jistotě a dovednosti, jimiž umělec dokázal vyjádřit vnitřní podstatu daného místa. Upozorňují nás zároveň na jeho zájem o problematiku světla a barvy ve vztahu k tvaru a prostoru i na smysl pro stavebnost obrazu, jež se staly přínosem Kubištova italského pobytu. Podstatně tak obohacují nejen kolekci děl vzniklých ve Florencii, ale i naše poznání jeho rané tvorby.


< zpět