Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Panušková

Gott mit Zirkel und Waage. Trinitätsdogma in Eadwig-Evangeliar

Studie tvoří samostatnou kapitolu v autorčině disertační práci nazvané Kozmologické predstavy Starého zákona a ich podoba v anglosaskom umení. Hlavním záměrem článku je upozornit na rozdíly v anglosaské a kontinentální podobě motivu Stvořitele světa s kružidlem a váhami v ruce, který se v odborné literatuře objevuje označen termínem Architectus mundi nebo jako Weltarchitekt. Autorka poukazuje na zjednodušenost této terminologie a v kontextu biblicko-exegetického a teologického materiálu navrhuje interpretovat tento motiv dualisticky, a to jako vizuální výraz jak Stvořitele, tak Spasitele. Uvedená stať o Eadwigově evangeliáři, který je zároveň nejstarším známým příkladem uplatnění tohoto motivu, vysvětluje záměrné naplnění tohoto ikonografického schématu dogmatickým významem. Rukopis tak prostřednictvím několika iluminací zdůrazňuje křesťanskou nauku o souvěčnosti Otce a Syna a o jejich jednotě v trojjediném Bohu, přičemž rozhodující úlohu tu má Logos z prologu Janova evangelia. Eadwigův evangeliář tím nabývá hodnotu jakési textuálně-vizuální relikvie, hodné uchovávání v chrámovém pokladu. Autorka proto dále analyzuje nejen otázku přenosu evangeliáře do německého prostředí, ale i potenciality jeho fungování a případného používání.


< zpět