Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Panušková

Die Velislav-Bibel in neuem Licht

Úkolem tohoto článku je na základě analýzy několika motivů přispět k bližší znalosti kodexu, pojmenovaného Velislavova bible. Ústředním bodem studie je postava Stvořitele (fol 1r), zobrazeného jako Architekt světa s kružidlem v pravé ruce a váhami v ruce levé. Motiv, který si v okruhu iluminovaných rukopisů českého původu zachovává svoji jedinečnost, nalezl první dodnes zachované uplatnění v anglosaském Eadwiho evangeliáři z roku 1020. Avšak na rozdíl od českého prostředí můžeme v případě středověké Anglie a od počátku 13. století také Francie hovořit o poměrně častém námětu, který se tu rozšířil v rukopisech různého typu, i když převážně v souvislosti s biblickou zvěstí o stvoření světa. Lze se proto domnívat, a to nejen na základě stylové analýzy, že Velislavova bible mohla vzniknout podle jedné, případně dvou předloh anglické provenience z doby kolem 12. století. Článek nadto upozorňuje na literaturu, týkající se přímo textové redakce kodexu, která v českém kontextu nebyla doposud zmíněna a na niž autorku upozornila Hana Hlaváčková. Kromě scény ilustrující začátek první kapitoly knihy Genesis (Gn 1, 1-3) se článek snaží správně interpretovat výjev setkání Abraháma s Melchisedechem (Gn 14, 17-18; fol. 15v) a současně poukazuje na možnou záměnu dvacátého pátého folia s foliem dvacátým šestým: do příběhu Izákova zasnoubení a života u Abimeleka je vložen osud Abrahámova potomstva, jenž se chronologicky odchyluje od biblického textu, k čemuž však v obou pamplonských biblích nedochází. I nadále se tedy můžeme ptát, zda folia byla skutečně zaměněna, nebo se tato "chyba" vyskytla již v předloze, podle níž Velislavova bible byla sestavena.


PDF

< zpět