Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Die Stilgeschichte in der Auffassung von Renate Wagner-Rieger

Kniha Renate Wagner-Riegerové Wiens Architektur im 19. Jahrhundert patří mezi první empirické studie, které architekturu historismu akceptovaly jako plnohodnotný předmět dějepisu umění. Jak se dosud podceňovaný fenomén stával předmětem zájmu badatelů, studie Renate Wagner-Riegerové jim byly vodítkem v úsilí o historicky objektivní interpretaci. Historikové architektury přijali její periodizační schéma i deskriptivní nástroje, jež autorka používala pro charakterizování jednotlivých stylových stupňů. Wagner-Riegerová na materiálu 19. století aplikovala propracovanou metodu formové analýzy, kterou historikové architektury v průběhu 20. století používali při studiu starší architektury, čímž se jí podařilo přenést pozornost od dekorace fasád k mnohem komplexnějším formálním konstelacím. Forma si ovšem v jejím pojetí zachovala do značné míry svou nezávislost na vnějších faktorech včetně ekonomických a politických poměrů. Wagner-Riegerová dějiny umění chápala jako dějiny formálních aspektů a po příkladu přírodovědeckých klasifikací vytvářela umělecké periody z čistě morfologických pozorování. Příspěvek se zaměřuje na analýzu konceptuálního rámce takového metodického uvažování, ukazuje jeho genezi a kriticky zkoumá jeho teoretickou přiměřenost. Wagner-Riegerová se hlásila k ortodoxii, kterou reprezentovaly zejména osobnosti Franze Wickhoffa a Aloise Riegla, s níž se její vrstevníci vesměs neztotožňovali. Její formalismus se jeví jako krajní i v kontextu tehdejší, v otázkách metody poměrně konzervativní Vídeňské školy. Nevyhnutelným důsledkem tohoto přístupu byly diskrepance autorčiných pozorování a teoretického rámce, na něž autor studie upozorňuje a jež ukazují neudržitelnost reduktivního interpretačního modelu. Kniha Renate Wagner-Riegerové je průkopnickým dílem o architektuře 19. století, ale její síla a nadčasová kvalita spočívá spíše v metodě singulárních pozorování a v analytickém přístupu nežli v univerzálních soudech.Kontakt na autora:

vybiral@vsup.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0202 

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:b9b1c5cb-7baa-4700-bd32-3b952c3ac629

< zpět