Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová

Karel Škréta: Notes from the Archives in Italy

Příspěvek sestávající ze čtyř nesourodých "střípků" poskytuje několik údajů týkajících se Karla Škréty staršího i jeho syna a jejich působení v Itálii. Jméno Karla Škréty staršího se objevuje v inventářích post mortem dvou italských sbírek, které byly oba pořízeny shodou okolností roku 1656, tedy přibližně dvě desetiletí po Škrétově italské cestě. První inventář zmiňuje dva Škrétovy obrazy s námětem Adama a Evy, jež vlastnil benátský malíř a sběratel německého původu Michiel Pietra. Dalším Škrétovým obrazem pocházejícím z období malířovy italské cesty, o němž jsme zpraveni pouze díky starým rukopisným inventářům soukromých sbírek, představuje "Tripudio di giocatori" z veronské kolekce Giovanniho Pietra Cortoniho, veronského advokáta a významného sběratele. Cortoniho sbírku, o jejíž koupi se ucházela švédská královna Kristýna nebo modenský vévoda František I., se podařilo získat mirandolskému vévodovi Alexandrovi II. Picovi, který ji vystavil v Mirandole. Na počátku 18. století byla sbírka rozprodána v Bologni. Obrazy z obou sbírek nejsou v současné době známy. Předkládaný text nabízí alespoň informace o majitelích obou kolekcí a sleduje osudy těchto sbírek po jejich smrti. Třetí a čtvrtá část textu obrací pozornost k římským archivům a poskytuje několik zmínek týkajících se obou malířů: drobný, zatím pouze hypotetický doklad o pobytu Karla Škréty staršího ve farnosti Santa Maria del Popolo a tříleté působení jeho syna v Římě v rozmezí let 1673-1675, v důsledku kterého bude zapotřebí přehodnotit dosavadní předpokládanou spoluúčast Karla Škréty mladšího na realizacích některých pozdních děl jeho otce. Z římských archiválií vychází rovněž najevo, že se Karel Škréta mladší nenarodil roku 1646, jak se dosud předpokládalo, nýbrž až v roce 1650.


< zpět