Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Eliška Fučíková

Zeichnungszyklus der Habsbuger Herrscher im Nationalarchiv in Prag — Werkstatt Jörg Breu ml., Hans Tirol und dessen Wirken in Böhmen

V Národním archivu v Praze je uloženo třicet osm kreseb zachycujících členy habsburské dynastie spolu s dopisem arcivévody Ferdinanda II. jeho bratru, králi Maxmiliánu II. Český místodržící mu zprostředkoval v červenci 1563 předání dokumentů, které nabídl Hans Tirol, bývalý dvorský stavitel. V téže době informoval Ferdinand II. císaře Ferdinanda I. o účetních nesrovnalostech vzniklých za stavitelova působení u dvora. Z přiložené zprávy vyplývá, že Tirol nastoupil do služby v roce 1552, pro nespokojenost s jeho prací ho v roce 1556 nahradil Bonifác Wohlmut. Tirol se v úředních spisech dál objevuje především v souvislosti s vymáháním vyúčtování a účetních dokladů ke stavbám realizovaným na Pražském hradě. Tirol přišel do Prahy z Augsburku, tam byl spojován se dvěma kodexy, uloženými dnes v Eton College Library a v knihovně San Lorenzo de El Escorial. V nich byl odpovědný za výběr a uspořádání textu. Malířskou výzdobu provedla dílna augsburského malíře Jörga Breue ml. Tirol se sice vyučil u Hanse Breue st., ale v Augsburku je uváděn jako polír, později jako stavitel. I výše zmíněné kresby jsou dílem kopistů z ateliéru Jörga Breue ml. Jejich předlohy, otisky originálních nedochovaných kreseb, byly využity v ilustracích obou kodexů a jsou datovány 1544. V roce 1547 převzal Tirol po smrti Breue ml. vedení dílny, která tehdy dokončovala kodex z Escorialu. Kresby, zachycující příslušníky habsburského rodu, stavitel přivezl do Prahy, kde je chtěl uplatnit. První příležitostí k tomu se zdála stavba letohrádku Hvězda. Tu Ferdinand II. budoval od roku 1555 a snad také jako místo pro svou sbírku zbroje. Padesát nik v přízemí, na schodišti a v prvním patře letohrádku tvarem nápadně připomíná vyobrazení Ferdinandovy ambrasské sbírky v tištěném katalogu z roku 1603. Tirol sice nebyl pověřen stavbou Hvězdy, ale mohl jako inspiraci pro její vnitřní uspořádání nabídnout zmíněné kresby, které – pro chybějící hlavy – se by daly považovat za předlohy pro honosnou zbroj. Prostředkuje katalog plánované umístění arcivévodovy sbírky ve Hvězdě? Nedošlo k ní, protože arcivévoda jako nový vladař Tyrol tam přesídlil i se svými sbírkami.


< zpět