Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dalibor Lešovský

Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny - karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství

Obraz Sv. Jáchyma a Anny kladený do Brandlova vrcholného období vzbuzoval doposud pozornost historiků umění především kvalitou výtvarného provedení dosvědčující velikost Brandlova nadání. Co do této doby unikalo zájmu badatelů, je naprosto ojedinělá ikonografie plátna, která výjimečností svého konceptu nezaostává za výtvarným projevem a spolu s ním dosvědčuje nejenom malířův talent, ale také pozoruhodné intelektuální prostředí kláštera bosých karmelitánů u Panny Marie Vítězné. V obraze, namalovaném pro malostranský kostel karmelitánů, navázal malíř na malbu zachycující mystická zjevení sv. Terezie z Avily, kterou vytvořil pro oltářní nástavec nedalekého klášterního kostela sv. Josefa. Spojení dvou časově nesouvisejících výjevů v jeden celek, ke kterému se Brandl odhodlal na starším obraze, nalezlo uplatnění i v obraze Sv. Jáchyma a Anny. Malbu z kostela Panny Marie Vítězné nelze chápat pouze jako konvenční zachycení andělského poselství, v němž je Mariiným rodičům zvěstováno narození dcery. Dalšími zobrazenými událostmi je setkání u Zlaté brány, při němž podle tradice byla Marie počata, a společné díkuvzdání za Bohem prokázané požehnání. Pro tuto interpretaci má důležitý význam nejen architektonické ztvárnění doprovázející výjev, ale především několik symbolů, které jsou svým užitím v dobovém kontextu ojedinělé. Brandlovo plátno navazuje jak na mariánské motivy obvyklé ve středověkém umění, tak motivem "mráčku" dochází ke zcela ojedinělému výtvarnému sdělení katolické věrouky, který má původ v karmelitánské literatuře 14. století. Význam jednotlivých symbolů a jejich vazba na karmelitánskou tradici poukazují na skutečnost, že záměrem objednavatele bylo ryze symbolické vyjádření Mariina panenství a mateřství.


< zpět