Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Adamcová

Umělecký profil Jana Jiřího Bendla

Impulsem pro přehodnocení stávající charakteristiky J. J. Bendla se stal nález přímého předobrazu Bendlovy sochy sv. Judy Tadeáše z kostela sv. Salvátora v Praze na Starém Městě, patřící do nejvíce v odborné literatuře diskutovaného souboru. Tento nález mimo jiné poukázal na to, že se Bendlův rukopis opírá i o jiné formální a výrazové zdroje, než jaké nabízí římské sochařství 1. čtvrtiny 17. století. A že nejen tato konkrétní socha, ale i mnohé jiné jsou jen obtížně slučitelné s pojmy, pomocí nichž byl jeho sochařský projev až dosud definován: řezbářský přístup k budování tvaru, nepřímý realismus a latentní retrográdní gotismus. Při hledání odpovědi na staronovou otázku, jakým sochařem Bendl byl, bylo nejprve nutné porozumět kontextu, v němž byl jeho uměleckohistorický portrét konstruován. Zásadní roli v něm sehrála jednak dobová preference dynamicko-expresivního proudu evropského barokního sochařství, tzv. berninismu, a jednak důraz kladený českým dějepisem umění na tu vrstvu raně novověkého sochařství, u nějž bylo možné sledovat nějaké realistické tendence. Následná konfrontace tradičního pohledu českého dějepisu umění na J. J. Bendla s dosud nepublikovaným medailonkem tohoto sochaře od J. Q. Jahna potvrdila, že bychom Bendla měli řadit spíš mezi skulptivně cítící sochaře než mezi typické řezbáře. A také, že pro jeho osobitý sochařský rukopis byla mnohem důležitější italská zkušenost než tvorba jihoněmecké oblasti, z níž pocházel jeho otec. Takto korigovaná charakteristika J. J. Bendla umožňuje gotismy v jeho tvorbě chápat jako svého druhu záměrné historismy, které jsou součástí velice variabilní portfeje, obsahující kromě nich také antikizující pojetí sochy, reflexe figurálního projevu Michelangela Buonarotti, či originální transformace soudobého římského či severoitalského sochařství. Zároveň také lépe odpovídá tomu, co o něm vypovídají jeho sochařská díla i dochované archivní prameny, v nichž Bendl obvykle vystupuje jako sebevědomý umělec s širokým rozhledem, schopný uspokojit i toho nejnáročnějšího objednavatele.Kontakt na autora:

katerina.adamcova@ff.cuni.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0402< zpět