Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Markéta Svobodová

New Stimuli for Optophonetic Works: Reflections of Science in the Theoretical Texts of the Architect František Kalivoda

V roce 2019 vydalo nakladatelství MIT Press publikaci kolektivu autorů doprovázející stejnojmennou výstavu uspořádanou Mead Art Museum a Massachusetts Institute of Technology s názvem Dimensionism — Modern Art in the age of Einstein. Výstava se zabývala otázkou, jakým způsobem bylo moderní umění ovlivňováno pokroky ve vědě. Stěžejní koncept vycházel z analýzy a reflexe Manifestu Dimensionismu publikovaného v Paříži roku 1936 maďarským básníkem Karolym Tamkó Sirató (1905–1980), kterému se na chvíli podařilo propojit některé surrealistické literáty a výtvarníky s členy nedávno rozpuštěné skupiny Abstraction-Création. Sirató a jeho spolupracovníci věřili, že odpovídající pokrok ve vnímání by měl probíhat v důsledku reflexe Einsteinových teorií a Minkowského formulace časoprostoru. Ačkoliv se termín „dimensionismus“ v textech Františka Kalivody přímo neobjevuje, mohli bychom brněnského architekta a publicistu pokládat za jednu z mála osobností meziválečného Československa, která měla k tomuto manifestu blízko, už vzhledem k intenzivním kontaktům s László Moholy-Nagyem. V rozsáhlé Kalivodově korespondenci se dokonce vyskytuje dopis přímo od Karola Sirató, takže není pochyb o tom, že jeho koncepci znal. Přestože byl Kalivoda v druhé polovině třicátých let extrémně vytížený funkcí sekretáře východní sekce Mezinárodních kongresů architektury (CIAM-Ost), publikoval v časopise Výtvarná výchova pozoruhodný text „Nové podněty pro optofonetickou tvorbu“ (1937). V názvu textu použil termín „optofonetika“, který do uměleckého prostředí avantgardy vnesl rakouský experimentátor a „dadasof “ Raoul Hausmann. Ten se v roce 1937 přesunul ze Švýcarska do Prahy a zahájil s Kalivodou pravidelnou korespondenci. Text věnuje pozornost jejich vzájemným kontaktům a zabývá se otázkou, jak velký vliv měly Hausmannovy myšlenky na mladého Františka Kalivodu.

Markéta Svobodová: Marketa.Svobodova@seznam.cz


< zpět