Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

The Architects Have Overslept? On the Concept of Space in 19th Century Architectural Theory

Článek polemicky reaguje na studii Rostislava Šváchy, otištěnou v Umění 2001, č. 6. Dokládá, že pojem prostoru se v architektonickém myšlení nezrodil v pozdním 19. století, jak soudí Švácha, ale již dříve v teoriích Heinricha Hübsche, Carla Böttingera a Gottfrieda Sempera. Koriguje tak tezi o "spících architektech" a zároveň se pokouší vysvětlit, z jakých konkrétních příčin se v druhé polovině 19. století v německé teorii architektury objevily ideologicko-prostorové koncepty.


< zpět