Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jakub Krček

Neznámé dílo Johanna Michaela Fischera v Chebu?

Barokizace kláštera dominikánů v Chebu, jež dala objektu v zásadě dnešní podobu, byla zahájena v roce 1674 výstavbou klášterního kostela sv. Václava, vysvěceného v roce 1689. Poté následovala postupná výstavba kvadratury konventní budovy, jejíž etapizaci dokládají jednak písemné prameny, jednak data získaná dendrochronologickou analýzou krovů nad jednotlivými křídly. Výstavba kvadratury probíhala od roku 1688 budováním jižního křídla a pokračovala v několika etapách v závislosti na materiální situaci konventu asi až do roku 1722. Na počátku stavební obnovy kláštera vznikla celková koncepce, která byla v průběhu realizace aktualizována dílčími prováděcími plány. Ty se dochovaly pro závěrečnou etapu, kdy vzniklo západní (kuchyňské) křídlo se severozápadním křídlem, vybíhajícím do prostoru přilehlého dvora a obsahujícím reprezentativní prostory refektáře a knihovny. Dosavadní literatura se plány zabývala jen okrajově, proto bylo zapotřebí provést jejich důkladnější analýzu zaměřenou na problematiku datování plánů, jejich poměru k realizované stavbě a především jejich autorského určení. Zvláště třetí otázka se jevila naléhavou, neboť podpis na jednom z plánů vedl k hypotéze o autorství stavitele Johanna Michaela Fischera z hornofalckého Burglengenfeldu (1661–1743), případně jeho syna, slavného mnichovského architekta stejného jména (1692–1766). Druhé zvažované atribuci nasvědčovala nejen časová souvztažnost realizace plánované stavby (přibližně léta 1716–1722) s doloženým Fischerovým tovaryšským působením v Čechách a snad i přímo v Chebu, ale též některé izolovaně nahlížené archivní prameny. Až důkladnější rozbor a interpretace písemností různé povahy i provenience obě hypotetická připsání spolehlivě vyvrátily. Na světlo se tak dostal nový, dosud zcela neznámý tvůrce barokní architektury v Chebu, zednický mistr a předtím dlouholetý pevnostní polír Johann Michael Fischer (1659–1740). Právě on byl projektujícím i provádějícím stavitelem závěrečné etapy konventu chebských dominikánů a pravděpodobně i dalších reprezentativních staveb chebského baroka první poloviny 18. století.Kontakt na autora:

jakub.krcek@email.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0304

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:6841d274-9646-4b8d-9874-1370bd0ac532

< zpět