Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marek Walczak

Power and History: The Past as a Means of Legitimating a Ruler’s Authority in the Court Art of Fourteenth-Century Poland

Malý kostel sv. Felixe a Adaukta byl při rozsáhlých rekonstrukčních pracích, prováděných na krakovském hradě za vlády Kazimíra Velikého (1333–1370), záměrně zachován a včleněn do nové gotické stavby jako upomínka na minulost. Důvodem mohlo být přesvědčení o předkřesťanském původu rotundy. Ve spisech, utvářejících kánon polské středověké historiografie, mělo studium předkřesťanských dějin polského království nesmírný význam. V Polsku, stejně jako v dalších zemích, se usilovalo o ztotožňování nenávratně pomíjejících událostí s určitými artefakty, které se díky svým přirozeným vlastnostem zachovávají po dlouhou dobu neporušené. Szczerbiec („meč se zubatým ostřím“) z poloviny 13. století, tradičně ovšem spojovaný s prvním korunovaným panovníkem Polska Boleslavem Chrabrým (967–1025) bezpochyby představoval takový umělecký předmět. Legenda byla zformulována a poprvé použita při příležitosti korunovace Vladislava Lokýtka (1320). Kamenný náhrobek Boleslava Chrabrého, zbudovaný v lodi katedrály v Poznani, byl trvalým vyjádřením památky na předka z piastovské dynastie. Kazimír rozšířil kult předků jako prostředek k posílení vlastní moci spojením s předcházejícími polskými králi. Výjimečný význam měl pro něj kostel ve Wiślici, ke kterému Kazimír ‚speciali afficiebatur devotione‘. Kazimírovi stavitelé zachovali pozdně románský westwerk a integrovali ho do západního průčelí nového gotického kostela. Zvláštní místo náleželo sv. Stanislavovi, jehož kult využívali Piastovci k ideologickému zdůvodnění svého práva na krakovský trůn a zdůraznění kontinuity království. Stavba nové katedrály v Krakově (kolem 1320–1364) byla potvrzením toho, že místa spojená s kultem patrona království byla chována ve velké úctě. Dvě románské věže flankující fasádu, a navíc i trojlodní krypta pod bývalým západním chórem byly při stavbě nového kostela ponechány neporušené. Zachování rozsáhlé části románské katedrály tak znamenalo projev úcty k minulosti. 


< zpět