Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Richard Biegel

Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu. Diskuse o pojmu baroka ve francouzském dějepise umění

Termín baroko označuje ve středoevropském dějepise umění uměleckou formu a zároveň celou epochu, která nastupuje po renesanci a předchází klasicismu 19. století. Při vytváření velkých syntetických prací pak bývá toto časově umělecké označení aplikováno i na vývoj umění v jiných evropských zemích, a to i v těch, které jej samy v kontextu svého umění neužívají. Nejostřeji lze tento rozpor ukázat ve francouzském dějepise umění. Pojem baroko znamenal ve Francii dlouho pejorativní označení pro architekturu, která se prohřešila proti dobrému, tedy klasickému vkusu. Ztělesněním "špatného vkusu" se pak stala zejména architektura Francesca Borrominiho a jeho následovníků, z nichž někteří byli i studenty francouzské akademie v Římě. V 19. a 20. století prošel pojem baroko zajímavou proměnou, při které se z "narušovatele" klasické architektury stal v představách některých teoretiků jejím věčným protipólem. Po druhé světové válce začali francouzští badatelé objevovat středoevropskou architekturu 18. století. Díky tomu pozitivní vnímání tohoto pojmu ještě zesílilo. V současné době se dokonce hovoří o tom, že pojem "barokní" může vystřídat dříve užívaný pojem "klasický", který po staletí charakterizoval francouzskou architekturu od 16. do 19. století. Tímto ztotožněním dvou původně protichůdných pojmů by však oba ztratily smysl. Práce se pokouší upozornit na to, že pojmosloví každé uměleckohistorické školy se vyvíjí spolu se zkoumáním konkrétního materiálu a že takto vzniklé pojmy není možné mechanicky přenášet z jednoho kulturního okruhu do druhého. Zároveň naznačuje, že nelze rezignovat na snahu hledat tyto univerzální pojmy, které představují vyšší komunikační úroveň a dávají nám nahlédnout umění v celku nebo v širších souvislostech - je pouze třeba pojmy dobře definovat a respektovat odlišnosti jednotlivých uměleckohistorických škol, které mohou mimo jiné poukazovat na hlubší rozdíly mezi charakterem a souvislostmi uměleckých děl z různých kulturních okruhů.


< zpět