Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Věra Vostřelová

Modernism in Regional Architecture of Bohemian Germans Between 1900 and 1918

Pro architekturu německých oblastí Čech v období kolem roku 1900 byla charakteristická velká stylová rozrůzněnost. Čeští Němci na rozdíl od svého národního protivníka postrádali přirozené geografické centrum a potýkali se tak se značnou politickou a kulturní roztříštěností. Praha pro ně přestávala být střediskem spolu s tím, jak se proměňovala v město s dominující českou reprezentací.V příspěvku jsou představeny tři z dosud opomíjených mimopražských osobností, jejichž tvorba zároveň reprezentuje různé směry českoněmecké architektury počátku 20. století: Emil F. Ruehr (1861–1920) působící převážně v České Lípě a okolí vycházel ze secese, lanškrounský stavitel Richard Kreissl (1874–1920) pracoval s prvky vypůjčenými z vernakulární architektury, kdežto mostecký architekt Adolf Schwarzer (1876–1914) se přiklonil k neobiedermeieru či klasicismu. Každý z těchto architektů si našel vlastní způsob, jak navrhovat stavby moderního charakteru, i když nenásledoval směr udávaný „zakladateli“ moderní architektury. Z pragocentrické perspektivy se mohlo zdát, že v českoněmeckém regionu nepůsobili kolem roku 1900 žádní architekti moderního směru. Mezi „moderním“ a „tradičním“ ovšem nebyl v té době spatřován tak příkrý protiklad, jako tomu bylo později po nástupu meziválečné avantgardy. Značný stylový pluralismus charakteristický pro architekturu českých Němců kolem 1900 souvisí ovšem nejen s modernistickou potřebou najít styl odpovídající potřebám nové doby, ale zejména s prohlubujícími se rozdíly mezi jednotlivými oblastmi osídlenými českými Němci. Při množství lokálních středisek postrádajících těsnější vazbu k Praze se vytvořil prostor pro vznik originálních výtvorů. Bez opory ve vlastním uměleckém centru ovšem českoněmečtí tvůrci nebyli schopni artikulovat svou národní identitu.Kontakt na autora:

V.lastovicka@seznam.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0202

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:13d90049-3675-4365-8500-2b589e0d7d44

< zpět