Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anna Habánová

Eugen von Kahlers Prager Ausstellung im Licht zeitgenössischer Quellen

V březnu roku 1931 se po mnoha letech příprav uskutečnila v prostorách Krasoumné jednoty v Praze souborná přehlídka díla Eugena von Kahlera. Jednalo se o výběr 81 olejů a kreseb, které pocházely z rodinného majetku a soukromých a veřejných institucí z Čech, Německa, Rakouska a Francie. Přehlídku uspořádala Prager Secession a vyšly k ní dva katalogy se shodným obrazovým doprovodem, ale rozdílnými texty. Autorem českého je Antonín Matějček, stať v němčině koncipoval Otto Kletzl. Jedná se o jediný takový známý případ výstavy a doprovodného katalogu z prostředí německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Utrakvistická Krasoumná jednota / Kunstverein für Böhmen vydávala k pořádaným výstavám zpravidla katalog stejného znění v české a německé jazykové mutaci, které se, až na výjimky, od sebe nelišily. V případě Eugena von Kahlera však byl pro české publikum vydaný katalog s textem českého historika umění, pro německy hovořící publikum byl autorem textu německý historik umění. Předložená studie se věnuje okolnostem realizace uvedené výstavy a snaží se o nahlédnutí do komplikovaných vztahů české a německočeské umělecké scény na počátku třicátých let 20. století. Tematizováno je zařazení Kahlerových prací na výstavy německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska v první polovině 20. století (Drážďany či Brno) a nákupy do sbírky pražské Moderní galerie, část textu je věnována oběma zmíněným katalogům a vazbám jejich autorů do německočeského uměleckého provozu. V rámci reprodukcí byly zvoleny méně známé práce Eugena von Kahlera, výjimečná v tomto ohledu je kresba původně z majetku Margarete Collin-Weisgerber.Kontakt na autora:

anna.habanova@tul.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0104< zpět