Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Šárovcová

Mezi anachronismem a historismem. Nové pohledy na české renesanční knižní malířství

Studie se snaží o vymezení některých nových okruhů a možností, které lze při interpretaci českého renesančního knižního malířství využít. První část studie se soustředí na shrnutí a kritické přehodnocení dosavadní odborné literatury k tématu a na vytyčení klíčových hledisek a metod jednotlivých badatelů, jež ovlivnily jejich přístup k dané problematice. Druhá část příspěvku má za cíl nastínit novou koncepci studia českých renesančních iluminovaných chorálních knih, které vznikaly na objednávku utrakvistických literátských bratrstev (modus legendi). Akcentovaným úhlem pohledu je interpretace této problematiky v širším kulturním a společenském kontextu. Inspiračním pramenem se stal podnětný článek Od středověku k novověku: modi legendi et videndi významného českého historika Františka Šmahela. Ucelenou skupinou iluminovaných hudebních pramenů české renesance se tak lze zabývat ve smyslu formulovaném Františkem Šmahelem, který píše, že v době, kdy byl již téměř celý evropský kontinent plně pod vládou novověkého modu videndi, v zaalpských reformních proudech lze naopak doložit jistý odklon od "oka" směrem k "uchu". Vedle výše citované teze jsem se snažila poukázat a naznačit v podobě určitých impulsů, jakým směrem se lze ubírat při interpretaci malířské výzdoby a její ikonografie (recepce protestantské ikonografie, osoba donátora).


< zpět