Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Olga Fejtová

Karel Škréta. Malíř českého baroka a jeho českobratrské kořeny

Příspěvek sumarizuje dosavadní znalosti o konfesijní příslušnosti Karla Škréty, respektive jeho rodiny, v době předbělohorské a současně přináší aktuálně získané informace o identifikaci jmen rodičů a sourozenců Karla Škréty v soupisu členů Jednoty bratrské z roku 1607. Jde o písemnost, která byla nalezena v roce 2006 v Mladé Boleslavi jako součást archivu Matouše Konečného. Prameny spojené s životem Škrétovy užší i širší rodiny dosud pouze naznačovaly, že patřila k okruhu sympatizantů Jednoty bratrské. Nález bratrského archivu, který je dnes uložen v Muzeu Mladoboleslavska, definitivně zařadil Škrétovu rodinu v období předbělohorském mezi řádné příslušníky této konfese.


< zpět