Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ingrid Ciulisová

The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450

Článek se zabývá deskovou malbou Smrti Panny Marie (kolem let 1440–1450) z tzv. kaple Zápoľských v kostele sv. Ladislava ve Spišském Štvrtku. Obraz je jedním z nejpozoruhodnějších děl gotické deskové malby zachovaných na území dnešního Slovenska. Od doby, kdy začal poutat zevrubnou pozornost, byl uváděn do souvislosti s norimberskou malbou čtyřicátých let 14. století, zejména s anonymním Mistrem Tucherova oltáře. Deskový obraz byl v průběhu času poškozen pozdějšími zásahy, a tak zasvěcenější názor na tuto otázku mohl být formulován až po komplexním technologickém průzkumu a restaurování, které byly provedeny až na počátku 21. století. Pro poznání spišského obrazu je nemé- ně důležité nedávné restaurování Tucherova oltáře a také infračervené reflektografie pořízené z velké části děl spojených s Mistrem Tucherova oltáře. Detailní analýza a srovnání mezi spišským obrazem, kresbou z Erlangenu a díly připsanými Mistrovi Tucherova oltáře potvrdily komplexnější strukturu umělecké produkce tohoto norimberského mistra a jeho dílny. Dřívější připsání spišské malby Mistrovi Tucherova oltáře tak ztratilo na věrohodnosti. Domníváme se, že autor spišského obrazu byl vyškolen v prostředí, kde byla stále dominantní internacionální gotika (v Praze nebo Vídni), a prošel norimberským prostředím čtyřicátých let 14. století, kde získal přístup ke kresebným předlohám dalších malířů činných v Norimberku, včetně předloh, které se používaly v okruhu Mistra Tucherova oltáře. Navíc si osvojil různé motivy z raného nizozemského malířství. Technologická analýza malby výslovně vyloučila spišský původ. Archivní výzkum ovšem zatím nepřinesl žádné přesvědčivé dů- kazy, které by mohly pomoci objasnit původ tohoto díla, a tedy důležité otázky nadále přetrvávají.


< zpět