Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michaela Šeferisová Loudová — Jan Vojtěchovský — Petra Lesniaková

„Ich mit der reparation des fi gural chori schon verfertiget“. Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v Rajhradu u Brna

Příspěvek představuje výsledky restaurátorského, materiálového a uměleckohistorického průzkumu nástěnných maleb nad hudebním kůrem v západní části chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradu u Brna (Andělský koncert, Oslava sv. Agáty a Oslava sv. Floriána), jež vytvořil roku 1726 malíř a freskař Jan Jiří Etgens (1691–1757). Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění původní techniky díla a technologických postupů, které zde byly použity. Výsledky průzkumu prokázaly, že originální malba byla vytvořena technikou fresco-secco, a odpovídá dobové praxi známé ze zachovaných raně novověkých návodů i ze současných průzkumů nástěnných maleb středoevropského okruhu v době 18. století. Jednotlivé elementy díla (omítkové vrstvy, rytá podkresba, pigmenty, způsob malířského podání) korespondují s tiskem vydanými instrukcemi pro malíře nástěnných maleb v traktátu Andrey Pozza (1642–1709) Perspectiva pictorum atque architectorum (1693–1700), jenž je v tomto případě doložen přímo v Etgensově vlastnictví. Při mikroskopické analýze byly nalezeny jak doklady práce do čerstvé omítky (prolnutí barevné vrstvy a omítky), [10] tak i přítomnost vyloučeného uhličitanu vápenatého pod barevnou vrstvou (tzv. vápenná kůže), která potvrzuje, že ve freskové technice byla malba nanášena nejen na zcela čerstvě nanesené intonaco, ale i poté, kdy omítka vysychala, nebo již zcela vyschla. [11] Za ojedinělé lze označit odhalení vzácné sinopie, u níž je téměř s jistotou možné konstatovat, že pochází přímo z Etgensovy ruky. Zároveň bylo provedeno studium druhotných zásahů do původní malby, která byla převrstvena nebývale vysokým počtem pozdějších přemaleb. Ty zahrnovaly, jak ukázala nová interpretace dochovaného malířova dopisu objednavateli [Příloha], i Etgensovy autorské opravy provedené krátce po dokončení maleb. Podstatnou součástí průzkumu se tak stalo rozlišení druhotných zásahů, přičemž byla využita mimo jiné tzv. technická fotografie. Široká škála postupů této neinvazivní zobrazovací metody, užívané typicky při zkoumání závěsných či deskových obrazů nebo polychromií, byla v tomto případě aplikována při průzkumu díla z oblasti barokní nástěnné malby.Kontakt na autora:

loudova@phil.muni.cz / vaclav.hajek@fhs.cuni.cz / petra.lesniakova@upce.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2024-0103

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:9234035e-37a7-434c-aed7-4924bab13652

< zpět